ADM sanjose concentracion

PAGNAko gerentziaren kontrako protesta San Joseko zuzendari despota bere postuan mantentzen duelako

Administrazioa 2020/01/23

descargas de archivos.orig PDF Batzordearen oharra PAGNAko Langileen Batzordeak exijitu du abian jar ditzatela plantillak eta txosten ofizialek ezartzen dituzten hobekuntzak.

Protesta para denunciar que la Gerencia de la ANADP mantiene al director déspota de San José

Administrazioa 2020/01/23

descargas de archivos.orig PDF Nota de la Comisión La Comisión de Personal de la ANADP exige que se apliquen las mejoras que demandan la plantilla y los informes oficiales. 

ADM Huelga 30

Urtarrilak 30 GOAZEN GREBARA!

Publikoaren defentsan

Administrazioa 2020 urtarrila

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Greba egun honetan, nabarmentzekoa da zerbitzu publikoen funtsezko zeregina, aberastasuna birbanatzeko eta justizia soziala lortzeko oinarrizko eragileak baitira. Doako zerbitzu publiko progresiboen bidez, gizartearen sektore behartsuenek zuzenduta izanen dituzte klase-gizarte kapitalistak eragindako desberdintasun asko.

Gaur egungo testuinguruan, krisitik ateratzea lan-merkatua prekarizatu eta gizarte-bazterkeriaren gorakadaren kontura egin den honetan, doako zerbitzu publiko unibertsalei esker, langile klaseko sektorerik zigortuenek beren egoera arinduta ikusiko dute.

Beraz, hiru arrazoi nagusi ditugu kalera ateratzeko:

1.- Hezkuntza, osasun eta gizarte-babeserako zerbitzu publikoen biziarteko eskubidea, jaiotzen garenetik hiltzen garen bitarterako.

2.- Zerbitzu publikoek gizarte-aberastasuna birbanatzeko betetzen duten funtzioa (izaera progresiboa, zeinaren bidez errentarik baxuenekoek gutxiago ordaintzen duten edo ordaintzen ez duten).

3.- Pentsioen eta gizarte-babesaren sistema bat, honako hauek bermatuko dituena:
Erretiro aurreratua, plantillak berritzeko eta gazteentzako enplegua sortzeko. Horrela, langileek lan-bizitza bukatuko dute, baina bizitza agortu zaielako sentsaziorik gabe.
Doako egoitza publikoak zahartzen ari den populazioarentzat, langile-klasea gero eta pobreagoa baita.

Burujabetzak eta gure ekarpenekin hemen zer egin erabaki ahal izateko eskubideak bermatuko dute gizarte segurantzari eta erretiroen sistema bideragarriari eutsi ahal izatea kapitalaren gorabeheren menpe dauden politikariek arriskuan jarri gabe. Orain inoiz baino beharrezkoagoa dugu hemen kudeatzea, hurbileko instantzietatik, bai langileen kotizazioak, bai pentsio-sistema.

30 de enero ¡VAMOS A LA HUELGA!

En defensa de lo público

Administración 2020 enero

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

En esta jornada de huelga, si algo hay que dejar claro, es el papel fundamental de los servicios públicos como factor clave para la redistribución de la riqueza y la justicia social. A través de unos servicios públicos gratuitos y progresivos, los sectores sociales más desfavorecidos ven corregidas muchas desigualdades generadas por la sociedad capitalista de clases.

En este contexto, donde la salida de la crisis ha sido a coste de la precarización del mercado laboral y el aumento de la exclusión social, unos servicios públicos gratuitos y universales permitirán que los sectores más castigados de la clase trabajadora vean atenuada su situación.

Tenemos, por lo tanto, tres motivos al menos para salir a la huelga:

1.- El derecho vitalicio a los servicios públicos de educación, sanidad y protección social, desde que nacemos hasta que morimos.

2.- La función que cumplen los servicios públicos como redistribuidores de la riqueza social (carácter progresivo mediante el cual las rentas más bajas pagan menos o no pagan).

3.- Un sistema de pensiones y protección social que garantice:
• La jubilación anticipada para renovar plantillas y crear empleo para la juventud. Esto hará que los y las trabajadoras finalicen la vida laboral sin que ello suponga su agotamiento vital.
Residencias públicas gratuitas para una población cada vez más envejecida en un contexto de empobrecimiento general de la clase trabajadora.

La soberanía y el derecho a poder decidir aquí qué hacer con nuestras aportaciones son una garantía de que podremos mantener la viabilidad del sistema de seguridad social y jubilaciones sin que políticos sumisos a los vaivenes del capital puedan ponerlo en peligro. Hoy es más necesario que nunca que, tanto las cotizaciones de los y las trabajadoras como el sistema de pensiones, se gestionen desde aquí, desde instancias cercanas.

ADM Huelga 30
ADM 29191

San Jose Zentroa oporrak hartzeko eskubidea ukatzen ari zaie langileei

PAGNA 2020/01/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

San Jose Zentroko langileak nozitzen ari dira beren lan-eskubideak, legez aitortuak, behin eta berriz urratzen ari direla argudio sendorik gabeko aitzakien pean.

El Centro San José está negando a la plantilla su derecho a disfrutar las vacaciones

ANADP 2020/01/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

La plantilla del Centro San José está viendo cómo sus derechos laborales, reconocidos por ley, están siendo vulnerados una y otra vez bajo excusas y pretextos sin peso argumental.

 

Etxezain izateko oposizioaren behin betiko emaitzak argitaratu dira

Administrazioa 2019/12/10

Errekurtsoak baloratu ondoren, Nafarroako Gobernuko web orriak (www.navarra.es) argitara eman ditu behin betiko emaitzak. Hona hemen esteka:

Etxezain izateko oposizioaren behin betiko emaitzak

Publicados los resultados definitivos de la oposición a conserje

Administrazioa 2019/12/10

Tras valorar los recursos presentados, la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) ha publicado ya los resultados definitivos. He aquí el enlace:

Resultados definitivos de la oposición a conserje

ADMtutera grado

Nafar Gobernuko langileen prestakuntza beharrei buruzko galdetegia

Administrazioa 2019/12/10

NAPI Nafarroako Gobernuaren eta bere Erakunde Autonomoen langileen prestakuntza beharrak aurkitzeko lanean ari da, 2020ko formazio-jarduerak planifikatze aldera.

Cuestionario sobre las necesidades formativas de la plantilla del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/12/10

El INAP está llevando a cabo la detección de necesidades formativas del personal del Gobierno de Navarra y de sus Organismos Autónomos de cara a planificar las acciones de 2020.

ADM SanJose

San Jose Zentroan esku hartzea

PAGNA 2019/12/09

NOPLOI institutuak arrisku psikosozialen azterketa bat egin du San Jose Zentroan, eta ondorioa izan da badirela hainbat arrisku-faktore lantokiko pertsonen arteko harremanei lotuak.

Intervención en el Centro San José

ANADP 2019/12/09

Un estudio de los riesgos psicosociales elaborado en el Centro San José por el ISPLN ha concluido que existen factores de riesgo asociados a las relaciones interpersonales en el trabajo.

ADMope

Haur-hezitzaile izateko oposizioarekin kezkatuta dago LAB

PAGNA 2019/11/25

Haur-hezitzaileen oposizioa hasi berritan, lehen proba gainditu duten pertsonen kopurua oso eskasa dela ikusita, LAB beldur da ez ote diren beteko deitutako hamaika plazak.

LAB muestra su preocupación respecto a la oposición de educadora infantil

ANADP 2019/11/25

Ante el reciente inicio de la oposición a educadora infantil y de las escasísimas personas que han aprobado la primera prueba, LAB muestra su temor a que no se lleguen a completar las once plazas convocadas.

ADM LEP2019

Desgaitasuna dutenentzat erreserbatutako plazen proposamena

Administrazioa 2019/11/14

Ostegun honetan bildu da desgaitasunen bat duten pertsonen enpleguaz arduratzen den Batzorde Mistoa, 2019ko LEPean langile horientzat erreserbatu beharreko plazen kopurua zehazteko.

Propuesta de plazas con reserva de discapacidad

Administrazioa 2019/11/14

Este jueves se ha reunido la Comisión Mixta de Promoción de Acceso al Empleo de las personas con discapacidad para definir las plazas del turno de reserva para este personal que corresponden a la OPE 2019.