ADMepisanadp

Erabateko deskoordinazioa PAGNAko egoitza-zentroetan

Administrazioa 2020/04/03

PAGNAren zentroetan erabateko deskoordinazioa dago. Zentro bakoitzak nahi bezala egiten eta desegiten du, eta babes-neurri desberdinak aplikatzen ditu. Informazio falta da ohikoena hiru zentroetan, eta, dagoen apurra, gaizki transmititzen da. San Josen langileentzako babes ekipamendu egokiak daude, baina ez El Vergelen, ez Santo Domingon, ez da baliabide egokirik jarri.

Absoluta descoordinación en los centros residenciales de ANADP

Administrazioa 2020/04/03

En los centros de la ANADP hay una total descoordinación. Cada centro hace y deshace a su antojo y aplica medidas de protección diferentes. La falta de información es común en los tres centros y, la poca que hay, se transmite mal. En San José hay EPIS adecuados para el personal pero ni en el Vergel ni en Santo Domingo se ha dotado de medios adecuados.

 

 

Lanpostuetan jarduera presentziala eteten duen foru agindua, funtsezko zerbitzu publikoetan izan ezik

Administrazioa 2020/03/30

descargas de archivos.orig PDF FA 54-2020 Lanpostuetan jarduera presentziala eteten duen foru agindua, funtsezko zerbitzu publikoetan izan ezik.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak gaur sinatuko du agindu hori.

Orden Foral que suspende la actividad presencial en los puestos de trabajo excepto los servicios públicos esenciales

Administrazioa 2020/03/30

descargas de archivos.orig PDF OF 54-2020 Orden Foral que suspende la actividad presencial en los puestos de trabajo excepto los servicios públicos esenciales.
El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior firmará esta OF a lo largo de día de hoy

 
ADM funtzezko

LABek funtsezko zerbitzuak bermatzeko behar diren langileak zehaztu ditzatela eskatzen du

Administrazioa 2020/03/30

Idazki hau Administrazioko zuzendaritza nagusi guztiei bidali zaie.

Covid-19ak eragindako osasun-krisia hasi zenetik, gaixotasuna ez zabaltzeko zenbait jarraibide ezarri dira lantokietan. Senari kasu egitearekin batera, langileen osasunerako egokiena eta seguruena da lantokietan ez egotea, eta, funtsezko zerbitzuen kasuan, kutsatzeak saihesteko neurriak bermatzea.

LAB exige que se determine el personal necesario para garantizar los servicios esenciales

Administrazioa 2020/03/30

Este escrito ha sido remitido a todas las Direcciones Generales de la Administración

Desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19 se han ido decretando una serie de instrucciones de trabajo para evitar la propagación de la enfermedad. Junto con el sentido común, la actuación más garantista para la salud del personal es la no exposición en los centros de trabajo y, en el caso de los servicios esenciales, garantizar las medidas para evitar los contagios.

 

 

ADM anadp riesgos laborales

PAGNAk ez du laneko arriskuen araudia betetzen

Administrazioa 2020/03/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm IMPRIME Y DIFUNDE

51/2020 Foru Aginduak, 1/2020 Foru Lege Dekretua garatzen duenak, funtsezko zerbitzu publikoak zeintzuk diren ezartzen du. Horien artean aipatzen ditu osasun eta laguntza arloko langileak eta gizarte zerbitzuetako langileak.

La ANADP incumple la normativa de riesgos laborales

Administrazioa 2020/03/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm IMPRIME Y DIFUNDE

La Orden Foral 51/2020, que desarrolla el Decreto-ley Foral 1/2020, establece cuáles son los servicios públicos esenciales. Entre los que cita el personal sanitario y asistencial y el personal de los servicios sociales.


 
ADM grado europa 1

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak erabaki du Administrazioak abusua egiten duela aldi baterako kontratazioaz

Epaileen esku utzi du kasu bakoitzean hartu beharreko neurriak zehaztea.

Administrazioa 2020/03/28

Europako Auzitegi horrek pasa den martxoaren 19an argitaratu zuen Espainiako Estatuko administrazio publikoetako aldi baterako langileen finkotasunari buruzko epaia. Administrazioetan dagoen behin-behinekotasun tasa handia kontuan hartuta, epai horrek milaka euskal langileri eragiten die.

El TJUE determina que la Administración abusa de la contratación temporal

Deja en manos del juez determinar en cada caso las medidas a tomar

Administrazioa 2020/03/28

El TJUE publicó este pasado 19 de marzo la Sentencia sobre la fijeza del personal temporal de las Administraciones Públicas del Estado Español. Teniendo en cuenta la alta tasa de temporalidad que existe en las Administraciones, esta sentencia afecta a miles de trabajadoras y trabajadores vascas.

 
 ADM RRPN

Asistentzia eredua berrikusi eta Nafarroako Egoitza Publikoen Sarea sortu behar da

ANADP-Soziokomunitarioa 2020/03/26

Egun hauetan agerian geratzen ari da zer-nolako garrantzia duten adinekoen egoitzetan ematen diren gizarte-zerbitzu publiko eta pribatuek, desgaitasunen bat duten pertsonak artatzeko zentroetan, gizarte-zaurgarritasunean dauden pertsona eta kolektiboetan, eta baita zaintza lanak egiten dituzten etxeko langileen garrantzia ere.

Zerbitzu horietan, krisia baino lehen prekarietate-egoera pairatzen zuten langileen kolektibo batek lan egiten du, eta egoera hori larriagotu egin da COVID-19arekin.

Hay que revisar el modelo asistencial y crear la Red de Residencias Públicas de Navarra

ANADP-Soziokomunitarioa 2020/03/26

En estos días se está poniendo de manifiesto la importancia tanto de los servicios sociales públicos y privados que se prestan en residencias de mayores, en centros de atención a personas con discapacidad, a personas y colectivos en vulnerabilidad social, así como de las trabajadoras de hogar que hacen tareas de cuidados...

En ellos trabaja un colectivo de trabajadores y trabajadoras que ya antes de la crisis venían sufriendo una situación de precariedad que se ha agravado con la llegada del COVID-19.

 
ADM Avestruz

Gobernuak ezin du jarraitu beste alde batera begira

Administrazioa 2020/03/22

Argi gelditu da Nafarroako Gobernuak eta, zehazki, Osasun Departamentuak ez dutela beharrezkotzat jotzen Covid-19aren hedapenari eusteko neurriak areagotzea eraginkorragoak izan daitezen.

Adituen gomendioak argiak dira, eta, horregatik, jarduera-ildo hauek ezartzea eskatzen dugu: (Irakurri)

El Gobierno no puede seguir mirando a otro lado

Administrazioa 2020/03/22

Constatamos que desde el Gobierno de Navarra y concretamente la Consejería de Salud, no ven necesario intensificar de manera más efectiva las medidas a tomar para contener la expansión del Covid-19.

Las recomendaciones de los expertos son claras y exigimos el establecimiento de las siguientes líneas de actuación: (Leer)

 
ADM banda

Koronabirusaren krisia 

LABek premiazko babes-neurriak proposatu ditu langile guztiontzat

Administrazioa 2020/03/20

Langile soziosanitarioak babesteko neurriek lehentasuna izan behar dute Nafarroako Gobernuarentzat. Tamalez, langile askok ez dute babes-ekipamendu egokirik.

Horregatik, LABek honako neurri hauek hartzea proposatzen du talka-neurri gisa: (Neurriak irakurri)

Crisis del coronavirus 

LAB plantea medidas urgentes de protección para todo el personal

Administrazioa 2020/03/20

Las medidas de protección del personal sociosanitario deben ser una prioridad para el Gobierno de Navarra. Lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras no están disponiendo de equipos de protección adecuados.

Por ello, desde LAB proponemos como medidas de choque la adopción de las siguientes medidas: (Leer medidas)