OSA CHN 1

Ospitaleguneko langileen arloko neurriak osasun-krisiaren bilakaerari aurre egiteko

Osasunbidea 2020/11/09

 

1) COVID gaixoak artatzeko, egiturazko kontratazio berriak proposatzea. Iraupen luzeko kontratuetarako zerrenden araberako kontratazioa; kontratu horiek 2021eko abenduaren 31n amaitu ahal izango dira.
2) Lanaldi partzialeko kontratuak luzatzeko proposamena, unitate organiko bakoitzaren zerbitzu-beharren arabera.
3) Kontrataziorako izangaien zerrenda agortu den kategorietan, barne igoerako zerrendan ez dauden profesionalei aldi baterako igotzeko proposamena egitea, eginkizunen mandatuaren figuraren bidez.
4) Kontratazioak betetzeko zailtasunak dituzten kategorietan, 2020ko abenduaren 31ra arte lanaldi murriztua dutenei borondatez uko egiteko proposatzea.
5) ZIUetara mobilizatzea Ospitalegunea ezagutzen duten langileak, beste unitate batzuetan daudenak, bai eta jarduera murriztuko zaien zerbitzuetan daudenak ere. 3/2015 instrukzioa, Osasunbideko kudeatzailearena (zerbitzuak berrantolatzea). Langileen Batzordera 2020ko azaroaren 2an bidalitako irizpideak.
6) Jarduera egokitzea
7) Oporren kudeaketa: oporrak eskatzeko eta emateko prozedura lehengo bera izanen da, baina zenbait lanbide-kategoriatan, baliteke opor horiek ezin betetzea, eta, beraz, zerbitzuaren beharrak direla-eta, ukatu ahal izatea. 2020ko oporrak ezin badira arauzko epean hartu, Osasunbideko langile guztiei aplikatu beharreko neurriak hartuko dira.
8) Neurri hauek 15 egunean behin berrikusiko dira, egoera epidemiologikoaren eta asistentzialaren arabera, eta berrikuspen horren berri emango zaio Langileen Batzordeari.

C.H.N medidas en materia de personal frente a la evolución de la crisis sanitaria

Osasunbidea 2020/11/09

 

1) Atención a pacientes COVID: propuesta de nuevas contrataciones estructurales. Contratación por listas de larga duración pudiendo finalizar estos contratos a fecha 31 de diciembre de 2021.
2) Propuesta de ampliación de contratos a tiempo parcial. En función de las necesidades del servicio de cada una de las unidades orgánicas.
3) Propuesta de promoción, de carácter temporal, a profesionales que no se encuentran en la lista de promoción en aquellas categorías que se haya agotado la lista de aspirantes de contratación. Figura: encomienda de funciones.
4) Propuesta de renuncia voluntaria a las jornadas reducidas que vienen disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2020 en aquellas categorías con dificultades de cobertura de las contrataciones.
5) Movilización de personal conocedor del CHN que se encuentran en otras unidades a las UCI así como en aquellos servicios en donde va a disminuir la actividad. Instrucción 3/2015 del Gerente del SNS-O (Reorganización servicios). Criterios remitidos a la comisión de personal con fecha 2 de noviembre de 2020.
6) Ajuste de actividad.
7) Gestión de vacaciones: el procedimiento solicitud/concesión de vacaciones continuará realizándose de la misma manera, con la particularidad de que, en algunas categorías profesionales, cabe la posibilidad de que no puedan cubrirse esas vacaciones y, por tanto, por necesidades del servicio, puedan denegarse.
En el caso de que no puedan disfrutarse las vacaciones del año 2020 en el plazo reglamentario se adoptarán las medidas que sean de aplicación a todo el personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
8) Estas medidas serán revisadas cada 15 días en función de la situación epidemiológica y asistencial, informando de esta revisión a la comisión de personal.

 

BOTON Osasunbidea