ADM hacienda

Foru Ogasunak giza baliabide gehiago behar ditu kalitatezko zerbitzu publiko unibertsala emateko

Administrazioa 2023/04/21

Gure inguruko saltoki askotan gertatzen ari den bezala, Nafarroako Gobernuak autozerbitzu bihurtu du Foru Ogasuna erakundea. Bertan zuzeneko arreta jasotzen duten herritarrak gutxiengo txiki bat dira, eta, hala, nafar gehienek erakunde pribatuetara jo behar izaten dute zerga-aitorpena egiteko, edo beren kasa egiten saiatzen dira, auto-ordainketako gasolindegietan bezala.

Oso zabalduta dagoen iritzi batek dio gizarte aberatsena ez dela diru gehien duena, zerbitzu gehien eta onenak dituena baizik. Hori horrela izanik, argi dago Nafarroako gizartea gero eta pobreagoa dela. Izan ere, kontrakoa saltzen badigute ere, ditugun zerbitzuak gero eta gutxiago dira, eta gero eta okerragoak; gero eta egoera gehiagotan, herritarrak bere burua zerbitzatu behar du.

Autozerbitzu-eredu horren adibide garbienak gasolindegiak eta 3. sektoreko establezimenduak dira. Lehenengoei dagokienez, nabarmentzekoa da Nafarroan dagoen gasolindegi fantasmen kopurua (langilerik gabekoak), baina are deigarriagoa da ikustea Nafarroako 264 gasolindegietatik 26tan bakarrik daukatela langileren bat erregaia zerbitzatzeko. Horrek, zerbitzua okerragotzeaz gain, enplegua galtzea ere badakar (zenbait azterketaren arabera, gasolindegi fantasma bakoitzeko batez beste 6 lanpostu galtzen dira). Zerbitzuen sektoreko saltokietan ere antzeko zerbait gertatzen ari da, auto-ordainketa bolbora bezala hedatu baita. Nazioarteko Diru Funtsaren arabera, 2020an elikagaien txikizkako saltokietako transakzioen % 29 auto-ordainketaren bidez prozesatu ziren.

Horiek horrela, Nafarroako Foru Ogasunean gertatzen den egoera ez da oso desberdina. Apirilaren 12tik ekainaren 23ra bitarte errenta kanpainan murgilduta gaude, eta Nafarroako langile gehienok zerga-aitorpena egin beharra dugu. Egia da pertsona askok jasotzen dutela aitorpenaren proposamena egina eta, akatsik ez badago, oso erraza egiten zaie onartzea inolako tramiterik egin beharrik gabe. Baina hori horrela izanik ere, errealitateak erakusten digu Nafarroako Ogasunak ez duela behar beste baliabiderik laguntza eskatzen duten pertsona guztiak artatzeko (eta ez dirudi Doneztebeko bulego berriak arazoa behin betiko konponduko duenik). Konparazio batera, ezaugarri jakin batzuk betetzen dituzten pertsonek ezin dute aitorpena telefonoz edo aurrez aurre egin (aztertutako zerga-ekitaldian 90.000 euro baino gehiago irabazi zutenek, errentan utzitako bi higiezin edo gehiago dituztenek, kapital higiezinaren etekin gisa 24.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituztenek...). Debeku horregatik, denbora asko ez galtzeagatik edo beste edozein arrazoirengatik, jende askok “zerorrek” egiteko aukera ematen dizun aplikazioaren bidez egiten du zerga-aitorpena, edo erakunde pribatuetara jotzen du, hala nola bankuetara, kutxetara, aholkularitza-enpresetara...

Definizioaren arabera, Nafarroako Foru Ogasuna Nafarroako Gobernuaren erakunde autonomo bat da, herritarrei zerbitzu publikoa eta doakoa ematen diena. Hala ere, esan dezakegu gero eta gehiagotan bere eginkizuna dela baliabide materialak eskaintzea herritarrek beraiek egin dezaten beren aitorpena, eta hori goian azaldutako auto-ordainketa sistematik oso hurbil dago. Baina arazoa ez da hor bukatzen. Sarritan, auto-ordainketako sistemek arazoak ematen dituzte (2021eko inkesta batek erakutsi zuen herritarren % 67k noizbait izan dituela arazoak halako ordainketak egitean): zerbait gaizki kobratzen dizute, ez dizkizute behar diren deskontuak eta eskaintzak aplikatzen, ez dute produkturen bat identifikatzen eta, beraz, ez dizute kobratzen... Badira horrelako arazo teknikoengatik ebasketa leporatu dieten pertsonak. Imajina dezagun, beraz, une batez bada ere, zer gerta daitekeen gure aitorpena egitean horrelako arazoren bat baldin badugu. Inork ez luke horrelako egoera batean egon nahi. Horregatik uste dugu sortzen diren arazoak konpontzen dakiten profesionalek egin behar dutela aitorpena, edo, gutxienez, arazoak konpontzen saiatzeko baliabideak dituztenek.

LABek beti aldarrikatu du Administrazioak zerbitzu publikoak, doakoak eta unibertsalak eskaini behar dituela. Foru Ogasunak eskaintzen dituenak, tamalez, ez dira halakoak. Horregatik, Nafarroako Gobernuari eskatzen diogu behingoz eta zalantzarik gabe kalitatezko zerbitzu publikoak jar ditzala Nafarroako herritar guztien eskura. Eta horretarako, beharrezkoa da, besteak beste, Nafarroako Foru Ogasunak herritar guztiei arreta eta zerbitzua emateko baliabide aski izatea.

Hay que dotar de más recursos humanos a Hacienda para que ofrezca un servicio público de calidad y universal 

Administrazioa 2023/04/21

Siguiendo la estela de muchos comercios de todo tipo de nuestro alrededor, el Gobierno de Navarra ha hecho de Hacienda un “autoservicio” donde los atendidos son una minoría y el resto personas tienen que recurrir a entidades privadas o tratar de hacerse ellas mismas la declaración, como si de una gasolinera de autopago se tratase.

Una afirmación muy extendida dice que la sociedad más rica no es la que más dinero tiene, sino la que goza de más y mejores servicios. Siendo eso así, es claro que la sociedad navarra es cada vez más pobre. Aunque nos venden lo contrario, los servicios de que disponemos son cada vez menos y peores; cada vez son más las situaciones donde es cada ciudadano o ciudadana la que debe servirse a sí misma.

Son claro ejemplo de ello las gasolineras y los establecimientos del 3º sector. En cuanto al primer caso, destaca la gran cantidad de gasolineras “fantasma” (sin personal) que hay en Navarra, pero sin duda llama la atención que solo en 26 de las 264 gasolineras navarras te sirven el combustible. Eso, además de una merma del servicio, también supone pérdida de empleo (varios estudios señalan que por cada gasolinera fantasma se pierden una media de 6 puestos). Es similar lo que ocurre con los comercios del sector servicios, ya que el autopago se ha extendido como la pólvora entre ellos. Según el FMI, ya en 2020 el 29% de las transacciones de en comercios minoristas de alimentos se procesaron a través del autopago.

Pues bien, teniendo en cuenta eso, no es muy diferente lo que ocurre en Hacienda Foral de Navarra. Desde el pasado 12 de abril y hasta el próximo 23 de junio estamos inmersos en plena campaña de la renta, y todas las trabajadoras y trabajadores navarros debemos hacer frente a la declaración. Es cierto que son muchas las personas que reciben una propuesta y, si no hay ningún error o deficiencia, les es muy sencillo cerrar el ejercicio sin la necesidad de realizar ningún trámite. Pero aun siendo eso así, la realidad nos muestra que la Hacienda navarra no tiene los recursos necesarios para atender a todas las personas que requieren sus servicios (y nada parece indicar que la nueva oficina de Doneztebe traiga una solución definitiva). Muestra de ello es que las personas que cumplan una serie de características no tienen opción a hacer la declaración vía telefónica o presencial: quienes en el ejercicio a estudio ganaron más de 90.000 €, quienes posean dos o más inmuebles arrendados, quienes presenten unos ingresos en concepto de rendimiento del capital inmobiliario superior a 24.000 €... Sea por esa prohibición, por ganar en celeridad o por cualquier otra causa, mucha gente opta por hacerla a través de la aplicación que te permite “autohacerte” la declaración o incluso por acudir a entidades privadas como bancos, cajas, asesorías...

Atendiendo a su definición, Hacienda Foral de Navarra es un organismo autónomo del Gobierno de Navarra que presta un servicio público y gratuito a la ciudadanía. Sin embargo, podemos afirmar que cada vez en mayor grado, ofrece recursos materiales para que las personas trabajadoras se hagan su propia declaración; lo que viene a ser un autopago similar a los descritos más arriba. Pero no queda ahí el problema. A menudo los sistemas de autopago dan problemas (una encuesta de 2021 reveló que el 67% los ha tenido alguna vez): te cobran mal algo, no te aplican los descuentos y ofertas correspondientes, no reconocen algún producto y por lo tanto no te lo cobran… Existen casos de personas que incluso han sido acusadas de hurto por ese tipo de problemas. Imaginémonos pues, aunque solo sea por un instante, qué puede ocurrir si tenemos problemas al realizar nuestra propia declaración. Se trata de un riesgo que ninguna persona querría correr. Por eso creemos que la declaración deben realizarla personas profesionales, que sepan solucionar los problemas que se presenten, o al menos, tengan recursos para intentar solventarlos.

Desde LAB siempre reivindicamos que la Administración debe ofrecer unos servicios públicos, gratuitos y universales. Los que ofrece Hacienda, lamentablemente, no lo son. Por eso instamos al Gobierno de Navarra a que se vuelque de una vez por todas y sin titubeos en ofrecer unos servicios públicos de calidad al alcance de toda la ciudadanía navarra. Y eso pasa, entre otros aspectos, por que Hacienda Foral de Navarra disponga de los medios necesarios para atender y dar servicio a toda aquella persona que lo requiera.