IRAKlogoUPNA

Nahi dugun unibertsitatea

Irakaskuntza NUP Hauteskunde sindikalak 2021/10/06

LABek egungo unibertsitate-eredu neoliberalak eskatzen duen lan-prekarietatearen eta autoesplotazioaren aurka lan egin nahi du. Karrera akademikoa eta bere ebaluazio-parametroak berrikusi egin behar direla uste dugu, jasangarriagoak izan daitezen eta pertsonen bizitza eta ongizatea zentroan jar dezaten.

Horregatik, aldarrikatzen ditugu irakasleen karrera akademikoan modu egonkorrean eta progresiboan sartzea eta garatzea erraztuko duten ekintzak. Pertsonalaren talentua baloratuko duen unibertsitatea nahi dugu, irakasleen sustapena indartuko duena, hizkuntza-eskubideak errespetatuko dituena eta genero-berdintasunerako politikak bultzatuko dituena.

La universidad que queremos

Irakaskuntza UPNA Elecciones sindicales 2021/10/06

Desde LAB queremos trabajar contra la precariedad laboral y la autoexplotación que exige el actual modelo universitario neoliberal. Consideramos que el modelo de carrera académica y sus parámetros de evaluación deben ser revisados para que sean más sostenibles y pongan la vida y el bienestar de las personas en el centro.

Por ello, reivindicamos acciones que faciliten el acceso, la incorporación y el desarrollo de la carrera académica e investigadora del profesorado de forma estable y progresiva. Aspiramos a una universidad que valore el talento de su plantilla, que facilite el desarrollo de la carrera académica, que respete los derechos lingüísticos e impulse políticas de igualdad de género.

Sarbidea, sustapena eta egonkortasuna

• Doktoretza-aurreko beken eta Laguntzaile kontratuen igoera nabarmena, karrera akademikoan sartzea errazteko.
• Doktoretza-ondoko bekak, ez dutenak zertan finantzatutako proiektuekin lotuta egon, karrera akademikoaren garapena errazteko eta irakasle elkartu faltsuaren figura saihesteko.
• Akreditazioak lortzen diren neurrian, hurrengo kontratu-figuretara sarbidea bermatzea.
• Birjartze-tasa kentzea, kontratu egonkorrak bermatzeko.
• Legez amortizatu beharreko plazak lortuko ez dituen NUPko irakasleen babesa bermatzea.
• Belaunaldien arteko errelebo-planen negoziazioa aktibatzea (borondatezko aurre-erretiroak, ordutegi-murrizketak...).

Irakasle elkartuak

• Lanbide-profilaren araberako irakaskuntza esleitzea, eta gutxienez hiru urtez irakasgaien jarraitutasuna bermatzea.
• Europako azken ebazpenak aintzat hartuta, administrazio Publikoan lan egiten duten irakasle elkartuei aparteko soldata eta antzinatasuna aitortzea.
• Tutoretzak online edo aurrez hitzordua eskatuta egiteko aukera ematea, lana eta familia uztartzea errazteko.
•Kontratu-urteak irakaskuntza-ebaluaziorako kontabilizatzea.

Ikertzaile karrera

• Kultura zientifiko berri bat sortzea, errentagarritasun ekonomikoan eta meritokrazian soilik arautuko ez dena.
• Irakasle ez-iraunkorrek proiektuak zuzentzeari buruz NUPeko araudiak ezartzen dituen murrizketak ezabatzea.
• Langile guztiek ikerketa-proiektuetan parte har dezaten erraztea, eta, hala badagokio, erakundean jarraitzen dutela egiaztatzea.
• Beka bati loturiko ikertzaile kontratatuei lan-harreman "osoa" aitortzea.
• Proiektuen mendeko langileen (Laguntzailea eta Proiektuen Laguntzailea) erabateko aintzatespena lan-hitzarmenean.

Dedikazio akademikoa

• Arduraldi Akademikoaren Planean (AAP) %100eko karga ez gainditzea.
• IAPean aitorpen handiagoa egitea IALen zuzendaritzari.
• IALen kontabilizazioa egitea zuzentzen diren urtean, nahiz eta ez defendatu edo ez gainditu.

Genero-berdintasuna

• Dauden genero-arrakalak ikusaraztea, soldata-arrakala barne.
• Ikerketa-arrakalaren kausak aztertzea, eta dauden ebidentzien araberako neurriak hartzea.
• Emakumeak buru dituzten ikerketa-taldeak sustatzea.
• Irakaskuntzako gogobetetze-inkestetako joera sexistei buruzko azterlan bat egitea, diskriminazio-prozesuak ikusarazteko.
• Protokolo espezifiko bat egitea, sexuan edo generoan oinarritutako sexu-jazarpena prebenitzeko, detektatzeko eta horietan jarduteko.

Hizkuntza-eskubideak

• Irakasle elebidunek euskaraz irakats dezaten erraztea eta sustatzea (materiala sortzeko laguntzak, euskararen hobekuntza-orduak aitortzea, etab.).
• Euskara Zerbitzua sustatzea, langile gehiago kontratatuz eta hiztegi espezializatuan trebatuz.
• Irakasle iraunkor elebidunak kontratatzea, euskarazko irakaskuntzaren kalitatea bermatzeko.

 

Nolako unibertsitatea nahi dugu?

LABen ustez, unibertsitatea ikerketarako eta ezagutzarako gunea da per se, baita egungo erronkei aurre egiteko proposamenak egiteko lekua ere. Gaur egun, inoiz baino beharrezkoagoa da bizi dugun krisi sistemiko sakonari unibertsitate publikoak konponbideak ematea: ekonomikoa, etikoa, ingurumenekoa eta sozio-sanitarioa. Horretarako, irekita egon behar du gizarte-sektore guztiekin lankidetzan aritzeko, ez bakarrik sektore produktiboarekin, baita eragile sozialekin, erakundeekin eta abarrekin ere, horiek lagunduko baitute unibertsitatearen eginbeharrak antolatzen. Testuinguru horretan, LABek kudeaketa demokratikoagoa eta horizontalagoa izango duen erakundea lortzeko lan egingo du, lan eta hizkuntza eskubideak errespetatuko dituena eta Nafarroako herritarren interes guztiei erantzungo diena. Horregatik, unibertsitateak ikerkuntzan eta irakaskuntzan finantzaketa etengabea, egonkorra eta epe luzekoa jasotzea ere defendatuko dugu, hala, gizartearekin konprometitutako ezagutzaren ondasun komuna izan daitezen.

Egungo erronkei ahalik eta ondoen aurre egiteko, lan-baldintza duinak behar dira. Unibertsitate Sistemaren Behatokiaren azken txostenak adierazten duenez, NUPeko irakasle eta ikertzaileen behin-behinekotasun tasa % 55,7koa da (2018-2019) eta, beraz, nabarmen gainditzen du egungo % 40ko legezko muga (Unibertsitate Legearen aurreproiektu berriak % 20ra murrizten duena). Sail batzuetan, behin-behinekotasuna % 80 lotsagarrira hurbiltzen da (2020ko datuak). Irakasle elkartuaren figura gehien erabili duen unibertsitateetako bat da NUP. Irakasle elkartuen jatorrizko funtzioa galdu egin da, eta irakaskuntzako egiturazko beharrak asetzeko eta kontratazio egonkorrak saihesteko erabiltzen da. Era berean, unibertsitateko karreran sartzeko bide bakarra bihurtu da ikertzaile askorentzat, beren karrera soldata-prekarietate handiko baldintzetan garatzera behartuz. Beharrezkoa da plantilla egonkortzea eta bultzatzea, eta irakasleen sustapena erraztea.

Argitalpenen inpaktu-indizeetan soilik oinarritzen ez den kultura akademiko berri bat sortzearen aldeko apustua egiten dugu, modu berean balioetsiko dituena ezagutzaren transferentzia, konpromisoa eta irakaskuntzaren kalitatea, bai eta beharrezkoak diren beste zeregin batzuk ere, hala nola ikasleei arreta ematea eta kudeaketa. Unibertsitate benetan demokratikoa eta berdinzalea nahi badugu, ezinbestekoa da genero-arrakala sakonari aurre egitea. Gizonen eta emakumeen arteko egiturazko desberdintasuna goi-mailako hezkuntza-erakundeetan eta gure unibertsitatean ere islatzen da, NUPek berriki egindako diagnostikoak agerian utzi duenez. Ikasleen hizkuntza-eskubideak errespetatuko dituen erakundea aldarrikatzen dugu eta, horretarako, irakasle elebidunak kontratatzea sustatuko duena.

Helburu horiek lortzeko hezkuntza-komunitate osoaren konpromisoa behar da, eta LABek zure botoa eskatzen du gai horiek guztiak Enpresa Batzordera eramateko eta, guztion artean, nahi dugun unibertsitatearen alde borrokatzeko.


 

Acceso, promoción y estabilización

• Incremento notable de becas predoctorales y contratos de Ayudante para facilitar el acceso a la carrera académica.
• Becas posdoctorales, no necesariamente vinculadas a proyectos con financiación, para facilitar el desarrollo de la carrera académica y evitar la figura del falso asociado.
• Garantizar el acceso a las siguientes figuras contractuales en la medida en que se obtengan las acreditaciones
• Eliminar la tasa de reposición para garantizar contratos estables.
• Garantizar la protección del profesorado de la UPNA que no consiga las plazas que deben amortizarse por ley.
• Activar la negociación de planes de relevo generacional (prejubilaciones voluntarias, reducciones horarias…).

Profesorado asociado

• Asignar docencia acorde con el perfil profesional y continuidad en las asignaturas al menos durante tres años.
• Reconocer extras y antigüedad al profesorado asociado que trabaja en la Administración Pública, de acuerdo a las últimas resoluciones europeas.
• Posibilidad de realizar las tutorías online o previa cita con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar.
• Contabilizar los años de contrato como completos para la evaluación docente.

Carrera investigadora

• Generar una nueva cultura científica que no se rija exclusivamente por la rentabilidad económica y la meritocracia.
• Eliminar las restricciones de la normativa de la UPNA a la dirección de proyectos por el profesorado no permanente.
• Facilitar la participación en proyectos de investigación de todo el personal, acreditando, cuando sea el caso, su permanencia en la institución.
• Reconocer una relación laboral “plena” al personal Contratado Investigador en formación.
• Reconocimiento pleno en el Convenio Laboral del personal dependiente de proyectos (Ayudante y Colaborador de Proyectos).

Dedicación académica

• No superar el 100% de carga en el POD (Plan de Ordenación Docente).
• Mayor reconocimiento en el POD de la dirección de TFEs.
• Contabilización de TFEs en el año en el que se dirigen, aunque no se defiendan o suspendan.

Igualdad de género

• Visibilizar las brechas de género existentes, incluyendo la brecha salarial.
• Analizar y profundizar en las causas de la brecha de investigación y tomar medidas acordes a las evidencias que se encuentren.
• Promover los grupos de investigación encabezados por mujeres.
• Realización de un estudio sobre los sesgos sexistas en las encuestas de satisfacción docente con el fin de visibilizar procesos de discriminación.
• Elaboración de un protocolo específico para la Prevención, Detección y Actuación en los supuestos de acoso sexual por razón de sexo o género.

Derechos lingüísticos

• Facilitar y fomentar que el profesorado bilingüe imparta docencia en euskera (ayudas para la creación de material, reconocimiento de las horas de perfeccionamiento del euskera, etc).
• Potenciar el Servicio de Euskera, mediante la contratación de más personal y su formación en vocabulario especializado.
• Contratar profesorado permanente bilingüe para garantizar la calidad de la docencia en euskara.

 

¿Qué universidad queremos?

Desde LAB entendemos la universidad como un espacio de indagación y conocimiento ajeno a cualquier finalidad utilitarista, y también como un lugar desde el que realizar propuestas para afrontar los retos actuales. Hoy, más que nunca es necesario que la universidad pública aporte soluciones a la profunda crisis sistémica que vivimos: económica, ética, medioambiental y socio-sanitaria. Para ello debe estar abierta a la colaboración con todos los sectores sociales, no solo el productivo, sino también el asociativo, institucional, etc. que ayudarán a articular los deberes públicos de la universidad. En este contexto, desde LAB trabajaremos para lograr una institución educativa con una gestión más democrática, más horizontal, que respete los derechos laborales, lingüísticos y que responda al conjunto de intereses de la ciudadanía navarra.Por ello, defenderá también que la universidad reciba una inversión constante, estable y a largo plazo en investigación y enseñanza libres e independientes que reviertan en un bien común de conocimiento socialmente comprometido.

Para contribuir de la mejor manera posible a los retos actuales son necesarias condiciones dignas de trabajo. El último Informe del Observatorio del Sistema Universitario señala que la tasa de temporalidad del PDI de la UPNA es del 55,7% (2018-2019) y por lo tanto supera ampliamente el límite legal del 40%.  En algunos departamentos la temporalidad se acerca, incluso, a un vergonzante 80%2 (Datos del 2020). La UPNA es también una de las universidades que más ha abusado de la figura de profesor/a asociado/a. Su función original se ha pervertido y se ha utilizado para cubrir necesidades estructurales de docencia y evitar contrataciones estables. Y se ha convertido también en la única vía de acceso a la carrera universitaria para muchos/as investigadores/as, que desarrollan su carrera en condiciones de gran precariedad salarial. Es necesario crear y potenciar otras figuras de contratación y facilitar la promoción y estabilización del profesorado.

Apostamos por generar una nueva cultura académica que no se fundamente exclusivamente en los índices de impacto de las publicaciones y que valore de la misma manera la transferencia de conocimiento, el compromiso y la calidad docente, y otras labores necesarias como la atención al alumnado y la gestión. Si queremos una universidad realmente democrática e igualitaria, es imprescindible afrontar la profunda brecha de género que atraviesa la institución. La desigualdad estructural entre hombres y mujeres también se refleja en las instituciones de educación superior y en nuestra universidad, tal y como ha puesto de manifiesto el diagnóstico realizado recientemente por la UPNA. Y reivindicamos una institución que respete los derechos lingüísticos del alumnado y, para ello, promueva la contratación de profesorado bilingüe.

Para avanzar hacia estos objetivos es necesario el compromiso de toda la comunidad educativa y desde LAB solicitamos tu voto para llevar todos estos temas al Comité de Empresa y, entre todas, luchar por la universidad que queremos.

Gure hautagaiak 2021-2025

Nuestra candidatura 2021-2025

1. Maite López Flamarique Elkartua. Giza eta Hezkuntza Zientziak
2. Haritz Iribas Pardo Kontratatu Doktorea. Estatistika, Informatika eta Matematikak
3. Itziar Perez de Ciriza Macaya LOU laguntzaile. Giza eta Hezkuntza Zientziak
4. Unai Perez Goya Kontratatu Doktorea. Estatistika, Informatika eta Matematikak
5. Joseba Compains Silva Elkartua. Zuzenbidea
6. Martín Ibarra Murillo Elkartua. Ingenieritza
7. Patricia Amigot Leache Steilas Kontratatu Doktorea. Soziologia eta Gizarte Lana
8. Ion Navarro Amezqueta Elkartua. Osasun Zientziak
9. Irantzu Uriz Doray (Independiente) Laguntzaile Doktorea. Zientziak
10. María Jesús Pumar Mendez (Independiente) Kontratatu Doktorea. Osasun Zientziak
11. Iraide Ongay Rodríguez Elkartua. Zientziak
12. Monika Mendiberri Apezetxea Elkartua. Soziologia eta Gizarte Lana
13. Arantxa Agirreurreta Etxezarreta Elkartua. Giza eta Hezkuntza Zientziak
14. Alberto Jauregi Virto Proiektuen doktore laguntzaile. Soziologia eta Gizarte Lana
15. Amaia Alvarez Berastegi Laguntzaile Doktorea. Zuzenbidea
16. Elorri Arcocha Mendinueta Prestakuntzaren ikertzailea. Giza eta Hezkuntza Zientziak
17. Izaskun Andueza Laguntzaile Doktorea. Soziologia eta Gizarte Lana
18. Xabier Senosian Elkartua. Soziologia eta Gizarte Lana
19. Asier Estevan Mugerza (Independiente) Kontratatu Doktorea. Estadistika, Informatika eta Matematikak
20. Betisa Ojanguren San Millán (Independiente) Elkartua. Giza eta Hezkuntza Zientziak
21. Jesús Razkin Lizarraga Kontratatu Doktorea. Zientziak
22. Mikel Sagües García Kontratatu Doktorea. Ingeniaritza elektrikoa, elektronikoa eta komunikaziokoa

1. Maite López Flamarique Asociada. Ciencias Humanas y de la Educación
2. Haritz Iribas Pardo Contratado Doctor. Estadística, Informática y Matemáticas
3. Itziar Perez de Ciriza Macaya Ayudante. Ciencias Humanas y de la Educación
4. Unai Perez Goya Contratado Doctor. Estadística, Informática y Matemáticas
5. Joseba Compains Silva Asociado. Derecho
6. Martín Ibarra Murillo Asociado. Ingeniería
7. Patricia Amigot Leache Steilas Contratado Doctora. Sociología y Trabajo Social
8. Ion Navarro Amezqueta Asociado. Ciencias de la Salud
9. Irantzu Uriz Doray (Independiente) Ayudante Doctora. Ciencias
10. María Jesús Pumar Mendez (Independiente) Contratado Doctora. Ciencias de la Salud
11. Iraide Ongay Rodríguez Asociada. Ciencias
12. Monika Mendiberri Apezetxea Asociada. Sociología y Trabajo Social
13. Arantxa Agirreurreta Etxezarreta Asociada. Ciencias Humanas y de la Educación
14. Alberto Jauregi Virto Col. doctor de proyectos. Sociología y Trabajo Social
15. Amaia Alvarez Berastegi Ayudante doctora. Derecho
16. Elorri Arcocha Mendinueta Personal Investigador en Formación. Ciencias Humanas y de la Educación
17. Izaskun Andueza Ayudante doctora. Sociología y Trabajo Social
18. Xabier Senosian Asociado. Sociología y Trabajo Social
19. Asier Estevan Mugerza (Independiente) Contratado doctor. Estadística, Informática y Matemáticas
20. Betisa Ojanguren San Millán (Independiente) Asociada. Ciencias Humanas y de la Educación
21. Jesús Razkin Lizarraga Contratado Doctor. Ciencias
22. Mikel Sagües García Contratado Doctor. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación

IRAKvotaUPNA