Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoarentzako oposizio-lehiaketaren onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratu da

Irakaskuntza 2021/04/16

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoarentzako oposizio-lehiaketaren web-fitxan onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu da, 103/2021 Ebazpenaren bidez, apirilaren 14koa, Hezkuntza Deartamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak onesten dituena.

Zuzenketak eta/edo erreklamazioak aurkezteko epea: apirilaren 16tik 29ra, biak barne.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

ADM medicamentos

PAGNA
Medikazioa ematea ez da zaintzaileen eginkizuna

Administrazioa 2021/04/16

LAB sindikatutik San Jose zentroko zuzendaritzari planteatu diogu ez gaudela ados zaintzaileek medikazioa administratzeko lanak egitearekin, uste baitugu ez dagoela gure lanpostuari dagozkion zereginen artean. Gure jarrera arrazoitzeko, LABeko zerbitzu juridikoei agindu diegu irizpen bat egin dezatela zaintzailearen lanpostuari eragiten dioten erregelamenduzko xedapenei buruz, pazienteei botikak emateari dagokionez. Hona emaitza.

 

SAN JOSE ZENTROA:

IRIZPENAREN HELBURUA:
Irizpen honen helburua da San Jose zentroko zaintzaileek bete ditzaketen eginkizunak aztertzea, bereziki, legez medikazioa eman dezaketen edo ez erizaintzako profesionalek gainbegiratu gabe.

AURREKARIAK:
Gaur egun, zentroan, protokolo honi jarraituz banatzen da medikazioa:

"MEDIKAZIORAKO PROTOKOLOA:
Mezu elektroniko eta SMS hau bidaltzen dizuet oroitarazteko oso garrantzitsua dela protokoloa segitzea egoiliarrei medikazioa ematen zaienean.
Alderdi OSO GARRANTZITSUAK:
. Medikazioa egoiliarren gelan ematen da.
. Kutxatila eta behar den guztia eramaten da (jogurta, ura, arrautzesneak, eta abar).
. Ordutegiak errespetatu behar dira: 8:00, 14:00, 20:45 (OSO GARRANTZITSUA)
. Bazkaldu eta afaldu ondoren, atsedenaldi bat utzi behar da, eta gero geletara joan behar da ahoa garbitzera eta medikazioa ematera (LOGELAN, EGIAZTATU ARGAZKIA ETA BAZKARIKO EDO AFARIKO MEDIKAZIOA HARTZEKO MOMENTUA).
. Kutxatila gurditxoan utzi eta sinatu.
Jarraibideak ongi betetzea ezinbestekoa da akatsik ez egiteko.
Egoitzetan gertatzen diren arazo larrienak medikazioa banatzearekin loturikoak izaten dira.
LANKIDE GUZTIEI OROITARAZI
Pablo Bretos
San Jose zentroa"

Protokolo horretan ezartzen da medikazioa logelan banatzen dela eta erizaintzako langileek gainbegiratu gabe.

PLANTEATURIKO ZALANTZAK:
Auzi honetan zera planteatzen da: ea zaintzaileen eginkizunen artean (D mailakoak) dagoen medikazioa administratzea egoiliarrei, eta, medikazioa banatu behar izanez gero, zer baldintzatan banatu behar duten.

OINARRI JURIDIKOAK:
Lehena.- Zaintzaileek D mailan kokatutako eginkizunak dituzte. Langileen Estatutuaren testu bateginak hauxe ezartzen du 12. artikuluan:
"Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioak, sartzeko eskatzen zaien titulazioaren eta betetzen dituzten eginkizunen arabera, maila hauetan kokatuko dira:
D maila: maila honetako funtzionarioek eginkizun osagarriak eta antzekoak eginen dituzte, eta Eskola Graduatuaren edo lehen mailako Lanbide Heziketaren titulua eduki beharko dute, edo horien baliokidea den beste bat.”
Bigarrena.- Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren irailaren 17ko 2629/2019 Ebazpenaren bidez deialdi bat onetsi zen San Jose zentrorako zaintzaileen hamalau lanpostu betetzeko. Deialdiaren 2. oinarrian ezartzen da, parte hartzeko, Gizarte erakundeetan mendekotasuna duten pertsonei arreta soziosanitarioa emateko lanbide kualifikazioa egiaztatu behar dela.

Hori egiaztatzeko, zenbait prestakuntza titulu aurkeztu daitezke, errege dekretu hauetan arautuak daudenak:

1. 546/1995 Errege Dekretua, apirilaren 7koa, Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari titulua arautzen duena.
2. 777/1998 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, Klinikako teknikari laguntzailearen, Psikiatriako teknikari laguntzailearen eta Erizaintzako teknikari laguntzailearen tituluak arautzen dituena.
3. 1593/2011 Errege Dekretua, azaroaren 4koa, Mendekotasuna duten pertsonei arreta egiteko teknikari titulua arautzen duena.
4. 496/2003 Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko teknikari titulua arautzen duena.
5. 1074/2012 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, Gizarte integrazioko goi mailako teknikari titulua arautzen duena.

Errege dekretu horietan, eskuratuko diren lanbide gaitasunak ezartzen dira, besteak bveste, honako hauek:

1. Medikazioa administratzea ahotik, uzkitik edo bide topikoa erabiliz.
2. Medikazioa prestatzen laguntzea (unidosien banaketa, parenteralen prestaketa), Erizaintzan diplomadun batek gainbegiratuta.

Hirugarrena.- Jurisprudentzia:

a) Epaitegi Gorenaren 2010eko uztailaren 6ko 127/2009 Epaia, erabiltzaileei intsulina eta heparina administratzeari buruzkoa:
"Kasu hau ez da sendagaiak edo botikak banatzea modu mekaniko batean, non gerokultoreak kolaboratu beharko duen, baizik eta ekintza inbasiboa (txikia bada ere) eskatzen duen praktika mediko bat, ezagutza espezializatua eskatzen duena, eta hori ez dagokio gerokultoreari, nahiz eta horretarako prestakuntza izan...”
b) Kantabriako Auzitegi Nagusiaren urtarrilaren 21eko 26/2021 Epaia, Santanderko Lan arloko 4. Epaitegiaren epaiaren aurkako errekurtsoa dela eta, non epaitza berresten den eta honako hau ezartzen den: "gerokultoreei ez dagozkien eginkizunak esleitzeagatik, non eta bertan ez dagoen erizaintzako langileren bat ganbegiratzeko nola ematen zaizkien botikak egoiliarrei.”
c) Leongo Lan arloko Epaitegiaren 2020ko urriaren 6ko 434/2020 Epaia, epaitzan hauxe deklaratzen duena:
"Zaintzailearen lanbide kategoriaren eginkizunen artean dago erabiltzaileei ematen zaien arreta soziosanitarioan laguntzea, baina, lehen adierazi dugun bezala, eginkizun horiek egin behar dira beti zentroko osasun arloko langileek gainbegiratuta”.
d) Santa Kruz Tenerifekoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2017ko irailaren 19ko 875/2016 Epaia, honako hau ezartzen duena:
"Erizaintzako langile osagarriak botikak ahotik, uzkitik eta bide topikoa erabiliz emateko eta administrazio hori prestatzeko eginkizuna, zeina, errekurtsogileen iritziz, epaiak onartuko bailuke 546/1995 Errege Dekretua oinarri harturik. Baina ezin da ahaztu abiaburuko epaiak onartzen duela behin-behinekotasun hori baldin eta nolabaiteko gainbegiraketa bat baldin badago medikazioa agintzeko eskumena duen langileen aldetik.”
e) Mendekotasuna dutenei arreta emateko eta autonomia pertsonalaren garapena sustatzeko zerbitzuen estatuko esparru-hitzarmena. Gerokultorearen eginkizunak (hau da, zaintzailearen kategoria) finkatzean, hauxe aipatzen da:
1. Osasun arloko langileekin kolaboratzea medikazioa administratzeko lanetan.

ONDORIOAK:
Legediak eta jurisprudentziak ezartzen duten bezala, zaintzaileen kategoria duten pertsonek medikazioa administratzen ahal dute, bai, baina beti erizaintzako langileek gainbegiratuta.

Halaxe ezarrita dago botikak administratzeko hainbat protokolotan, adibidez, Kanaria Handiko Kabildoaren Arreta Sozialaren eta Soziosanitarioaren Erakundearenean, non ezartzen baita erizainak direla medikazioa administratzen dutenak.

Linaresko ospitalearen protokoloak hauxe dio: “Erabiltzaileei medikazioa administratzearen erantzukizuna erizaintzako eta emagintzako taldearena da”.

Edo IMSERSOren Botikak eskuratu, administratu eta kontrolatzeko protokoloa: “Egunero, erizaintzako langileek prestatu eta administratuko dute erabiltzaileei agindutako medikazioa, eta kasu guztietan Norberaren Historia Klinikoan erregistratuko dira emandako dosia, eguna eta ordua, eta, halaber, medikazioa administratu duen erizaintzako langile profesionalaren identifikazio datuak.”

ANADP
Administrar medicación no es función del personal cuidador

Administrazioa 2021/04/16

Desde el sindicato LAB hemos planteado a la dirección del Centro San José nuestra disconformidad con que el personal cuidador realice labores de administración de medicación porque consideramos que no forma parte de las tareas de nuestro puesto de trabajo. Para razonar nuestra posición hemos encargado a los servicios jurídicos de LAB que elaboren un dictamen sobre las disposiciones reglamentarias que afectan al puesto de trabajo de cuidador o cuidadora relativas a la administración de medicamentos a los pacientes. He aquí el resultado.

 

CENTRO SAN JOSÉ:

OBJETO DEL DICTAMEN:
El presente dictamen tiene por objeto analizar las funciones que pueden desarrollar las personas cuidadoras del Centro San José, en particular si legalmente pueden administrar medicación sin supervisión de profesionales de enfermería.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Actualmente la medicación en el Centro se está administrando siguiendo el siguiente protocolo:

"PROTOCOLO MEDICACIÓN:

Os envío este correo y sms, para recordaros la importancia de seguir el protocolo de administración de la medicación a los residentes.
Puntos MUY IMPORTANTES:
. Se da la mediación en su habitación.
. Se lleva el cajetín con lo necesario (yogurt, agua, natillas, etc)
. Se respeta los horarios, 8:00, 14:00, 20:45 (IMPORTANTÍSIMO)
. Después de comer y cenar se descansa un poco y se va a las habitaciones al aseo de boca y se da la medicación (EN LA HABITACIÓN, COMPROBAR FOTO Y MOMENTO MEDICACIÓN COMIDA O CENA)
. Se devuelve cajetín a su Carro y se firma.
Seguir las instrucciones es importante para no cometer errores.
Los errores en la administración de medicación son los problemas más graves que se dan en las Residencias.
RECORDAR A TODAS LA COMPAÑERAS
Pablo Bretos
Centro San José"

En el mismo se establece que la medicación se da en habitación y sin supervisión alguna por parte del personal de enfermería.

CUESTIONES PLANTEADAS:
La cuestión que se plantea aquí es si las personas cuidadoras, nivel D, tienen entre sus funciones administrar la medicación a las personas residentes y en caso afirmativo en qué condiciones deben hacerlo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero.- Las personas cuidadoras realizan un trabajo encuadrado dentro del nivel D, el artículo 12 del TREP establece:
"Los funcionarios de la Administraciones Públicas de Navarra se integrarán, de acuerdo con la titulación requerida para su ingreso y las funciones que desempeñen, en los siguientes niveles:
Nivel D: Los funcionarios de este nivel desarrollarán tareas auxiliares o análogas y deberán estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente."
Segundo.- En la Resolución 2629/2019, de 17 de septiembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión de catorce plazas del puesto de trabajo de Cuidador (en Centro San José) en la base 2, requisitos se determina que se debe acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Entre las formas de acreditación está la posesión de alguno de los títulos formativos regulados por Real Decreto. Entre ellos:

1. Real Decreto 546/1995, de 7 de abril que regula la titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
2. Real Decreto 777/1998, de 20 de abril que regula la titulación de Técnico Auxiliar de Clínica, Técnico Auxiliar de Psiquiatría y Técnico Auxiliar de Enfermería.
3. Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre que regula la titulación de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
4. Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo que regula la titulación de Técnico de Atención Sociosanitaria.
5. Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio que regula la titulación de Técnico Superior en Integración Social.

En esos Real Decretos se determinan las capacidades profesionales que se adquieren, entre otras:

1. Administración de medicación por vía oral, rectal y tópica.
2. Participación en la preparación de la medicación (dispensación de unidosis, preparación de parenterales) bajo la supervisión de una persona Diplomada en Enfermería.

Tercero.- Jurisprudencia:
a) Sentencia de Casación, Tribunal Supremo, 127/2009 de 6 de julio de 2010 sobre administración de insulina y heparina a las personas usuarias:
"no nos encontramos ante un supuesto de suministro de medicamentos o fármacos, como actividad meramente mecánica, en la que habrá de colaborar el Gerocultor/a, sino ante una práctica médica que comporta una acción invasiva, aunque mínima, que precisa de unos conocimientos especializados, que no corresponden al Gerocultor/a, aunque estuviera preparado para ello..."
b) Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en Sentencia número 26/2021, de 21 de enero, ante el recurso contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Santander reafirma el fallo y dice: "por atribuirse a las gerocultoras funciones profesionales que no les corresponde, salvo que esté presente personal de enfermería que supervise cómo se administran los medicamentos a los residentes".
c) Sentencia del Juzgado de lo Social de León de 6 de octubre de 2020, 434/2020 en cuyo fallo declara:
"Que la categoría profesional de cuidador tiene entre sus funciones realizar el apoyo a la atención sanitaria de los usuarios, si bien y como hemos señalado anteriormente, las mismas han de realizarse siempre bajo la supervisión del personal sanitario del centro."
d) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, 875/2016 de 19 de septiembre de 2017 establece:
"Personal auxiliar de enfermería para intervenir en la preparación y administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica que, a juicio de los recurrentes, la sentencia admitiría en base al Real Decreto 546/1995. Pero no puede olvidarse que la sentencia de instancia admite esa eventualidad sometiéndola a un determinado grado de supervisión que habría de ejercer el personal competente para la prescripción de la medicación."
e) Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, donde al establecer las funciones de Gerocultor/a (la categoría de cuidador/a) se establece entre otras:
1. Colaborar con el personal sanitario en la administración de medicación.

CONCLUSIONES:
Tal y como establece la legislación y la jurisprudencia las personas con categoría de cuidadoras sí pueden administrar la medicación pero siempre bajo supervisión de personal de enfermería.

Así se establece por ejemplo en diferentes protocolos de administración de Medicación como el del Cabildo de Gran Canaria del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria que establece que es enfermería quien administra la medicación.

El protocolo del Hospital de Linares afirma: “Es responsabilidad del equipo de enfermería y matronería la administración a los usuarios”.

O el protocolo de Adquisición, administración y control de fármacos del IMSERSO: "Diariamente, el personal de enfermería preparará y administrará la medicación pautada a las personas usuarias en tratamiento, siendo en todos los casos registrada en su Historia Clínica individual (dosis administrada, fecha y hora) e identificándose el profesional de enfermería que la administra."

 
SZK medicos mundo

Munduko Medikuak erakundearen Nafarroako hiru lankideren kaleratzea salatzen dugu

Soziokomunitarioa 2021/04/15

Hilabete hasieran jakinarazi genuen bezala, Munduko Medikuak erakundearen estatuko zuzendaritzak Iruñeko Arrosadia auzoan aurrera eramaten ari zen "Zure auzoa, zure etxea" programako hiru kide kaleratu ditu.

Enpresak arrazoi ekonomiko objektiboak alegatu ditu programaren itxiera eta hiru lankideen kaleratzea argudiatzeko. Harrigarria eta ulertezina da hori, izan ere, enpresak uko egin dio Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako Departamentuaren dirulaguntzen azken deialdietara aurkezteari, iaz parte hartu arren. Aurten, harrigarria bada ere, ez du parte hartu nahi izan. Nafarroako egoitzako koordinatzailearen gaitasun ezaren ondorioz, dirulaguntzaren 9.881 € kobratzeko aukera galdu zen, langileak ez kontratatzeagatik eta 2020an justifikazio ekonomikoari lotutako arrazoiengatik.

Enpresak alegatzen dituen antolaketa-arrazoien artean, zuzendaritza-taldearen motibazio teknikoak daude. Proiektuak auzoan izan duen eragina baloratu dute, eta, ustez Munduko Medikuak erakundearen lerro estrategikoekin bat, proiektuari balorazio ertain-baxua eman diote. Horretarako, 2016ko azterlan batean oinarritu dira (garai hartan, proiektuak urtebete baino ez zeraman martxan). Lantalde teknikoak auzoari buruzko dokumentazioa, argudioak eta laguntza ugari bildu ditu erabaki horri aurre egiteko, bost urteko ibilbidean egindako lan bikaina azpimarratzeko eta, azken finean, proiektuak erakunde publikoekin, elkarte-sarearekin eta auzoko bizilagunekin lankidetzan jarraitu beharra erakusteko.

Hasieran enpresak itxiera ordenatua eta mailaz mailakoa izanen zela jakinarazi arren, ez dute horrela jokatu, inola ere. Kaleratzeen berri burofax baten bidez eman dute, legeak ezarritako 15 eguneko aurreabisua egin gabe, hainbat jarduera programatuta zeudela, zerbitzu teknikoak kontratatuak eta erabiltzaileak konfirmatuak, baina Munduko Medikuak erakundeko langile arduradunik gabe, ez akonpainamendua egiteko, ez finantzak justifikatzeko beharrezkoa den dokumentazioa biltzeko. Programa ixteak, halaber, proiektuari atxikitako boluntario-taldearen jarduera etetea ekarri du.

Zerbitzu hori ixtea kolpe izugarria izan da hiru langileentzat, eta ez zaie aukerarik eman beste lanpostu batean jarraitzeko. Estatuko zuzendaritzak bere benetako aurpegia erakutsi du. Erabakiak, gainera, Arrosadia auzoko kulturen arteko bizikidetzan aurrera egiteko funtsezko zerbitzu bat ixtea ekarri du.

Gehien galdu dutenak auzoa eta programaren erabiltzaileak dira. Horri loturik, ezin dugu ahaztu udalak duela gutxi onartu zuela auzoko ijitoekiko bizikidetzarako esku-hartze programaren plegua, eta orain bertan behera gelditu den programa, hain zuzen, hura garatzeko funtsezko zutabea zela.

Munduko Medikuak erakundearen estatuko zuzendaritzak hartu duen azken erabaki horren funtsa eta formak salatu nahi ditugu. Kaleratutako lankideak berriz hartzea eskatzen dugu, bai eta zerbitzua ixtea saihesteko beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea ere, hala nola dirulaguntzen deialdira aurkeztea. Auzoak, erabiltzaileak eta langileak errespetatuak izan daitezela eskatzen dugu. Eta, azkenik, Zuzendaritza Batzorde autonomiko bat osatzeko behar diren urrats guztiak eman daitezela erreklamatzen dugu, Nafarroan gure ordezkaritza-organoa izan dezagun.

Denunciamos el despido de tres compañeras de Médicos del Mundo en Navarra

Soziokomunitarioa 2021/04/15

Tal y como alertamos a principios de mes, la dirección estatal de Médicos del Mundo ha consumado el despido de tres compañeras del programa “Tu Barrio, Tu Casa” que se llevaba a cabo en el barrio pamplonés de Arrosadia-Milagrosa.

La empresa alega causas económicas objetivas para argumentar el cierre del programa y el despido de las tres compañeras, algo sorprendente e incomprensible, ya que es la empresa la que ha rehusado presentarse a las convocatorias de subvenciones del Departamento de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra, en la que sí participó el año pasado y este año sorprendentemente no. Fruto de la incompetencia del coordinador de sede de Navarra se perdió la oportunidad de cobrar 9.881€ de la subvención por la falta de contratación de personal y por cuestiones relativas a la justificación económica en 2020.

Entre las causas organizativas que alega la empresa, se encuentran motivaciones técnicas por parte del equipo directivo, que han valorado el impacto del proyecto en el barrio y, en supuesta concordancia con las líneas estratégicas de MdM, con un nivel medio-bajo. Para ello se basan en un estudio de 2016 (cuando apenas llevaba el proyecto en marcha un año) y que el equipo técnico ha sabido rebatir aportando documentación, argumentos y numerosos apoyos en el barrio avalando el excelente trabajo realizado durante los cinco años de trayectoria y la necesidad de continuidad de este proyecto en colaboración con instituciones públicas, tejido asociativo y vecinas y vecinos del barrio.

Pese a que inicialmente la empresa informó de un cierre ordenado y escalonado, han hecho todo lo contrario, informando de los despidos vía burofax, sin preaviso de 15 días como marca la ley, con las actividades ya programadas, con usuarias confirmadas y servicios técnicos contratados, pero sin el personal de MdM encargado del mismo para hacer el acompañamiento y la recopilación de documentación necesaria para su justificación ante la financiera. El cierre del programa ha supuesto asimismo el cese de la actividad del grupo de voluntariado adherido al proyecto.

El cierre de este servicio es un tremendo golpe para las tres trabajadoras, a las que no se les ofrece ninguna alternativa ni opción de recolocación, demostrando el verdadero talante de la dirección estatal, y además, supone el cierre de un servicio fundamental para avanzar en la convivencia intercultural en el barrio de Arrosadia-Milagrosa.

Son el barrio y las personas a las que va dirigido el programa las que más pierden. Precisamente el ayuntamiento había sacado recientemente el pliego de intervención de convivencia gitana romaní en el barrio y el programa que ha quedado suspendido era el pilar fundamental para desarrollarlo.

Queremos denunciar las formas y el fondo de estas medidas adoptadas por la Dirección estatal de MdM. Exigimos la readmisión de las compañeras despedidas y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar el cierre del servicio, como presentarse a la convocatoria de subvenciones. Exigimos respeto para el barrio, para las personas usuarias y para las trabajadoras. Reclamamos que se den todos los pasos necesarios de manera urgente para contar con una Junta Directiva autonómica para que podamos contar con un órgano representativo en nuestra Comunidad.

 

UDALAK EMAD PRIVAT

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua pribatizatzearen aurkako mobilizazioak

Iruñeko Udala 2021/04/15

descargas de archivos.orig PDF Batzordearen oharra

Lehenengoa gaur arratsaldean egingo den elkarretaratzea izango da, 16:00etatik 19:00etara, Udaletxe Plazan. Halaber, greba-egun batzuetarako deia eginen dutela iragarri dute; lehena, hilaren 29an.

Iruñeko Udaleko Lan Kontratudun Langileen Batzordeak, LAB ere tartean dela, prentsaurrekoa eskaini du ostegun honetan, Navarra Sumak (PSNren babesarekin) Etxez Etxeko Laguntza-Zerbitzua kudeatzeko enpresa publiko bat sortzeko duen asmoa salatzeko mobilizazioak hasiko dituela iragartzeko.

EH Bilduren aurreko gobernuak publiko bihurtu zuen zerbitzua, eta orain, Batzordeari berari ikusten utzi ez zaizkion datu eta estatistika batzuetan oinarrituta, pribatizatu egin nahi dute Mayak eta Esporrinek.

LABen ustez, ez dago batere argi kudeaketa kanpora ateratze hutsak, baliabide eta baldintza egokiagoak jarri gabe, zerbitzua hobetuko duenik. Are gehiago, lortuko den gauza bakarra, ziurrenik, plantillaren egungo baldintzak okertzea izango da; izan ere, duela gutxi zenbait hobekuntza izan dituzten arren, oraindik ere ez daitezke duintzat jo.

Horrela, bada, Iruñeko Udaleko Lan Kontratudun Langileen Batzordeak (EMADeko egungo langileak bertan sartzen dira) mobilizazioak iragarri ditu hurrengo egunetarako:

  • Asteazkenean, apirilak 15, elkarretaratzea udaletxearen aurrean 16:00etatik 19:00etara.
  • Greba-egun batzuk, apirilaren 29an, ostegunarekin, hasita.

Movilizaciones contra la privatización del SAD

Iruñeko Udala 2021/04/15

descargas de archivos.orig PDF Nota del Comité

La primera de ellas será una concentración que tendrá lugar esta misma tarde, de 16:00 a 19:00 en la Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, han anunciado que le seguirán una serie de jornadas de huelga; la primera, el 29 de este mes.

El Comité de Personal Laboral del Ayuntamiento de Pamplona, en el que se encuentra LAB, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para anunciar que va a iniciar una serie de movilizaciones en protesta por la intención del grupo de Navarra Suma (apoyado por el PSN) de crear una empresa pública para gestionar el Servicio de Atención Domicialiaria.

Fue el anterior gobierno de EH Bildu quien publificó el servicio, y ahora, basándose en unos datos y estadísticas que ni siquiera al propio Comité se le han pemitido ver, Maya y Esporrín pretenden privatizarlo.

LAB no comparte que el mero hecho de externalizar la gestión, sin poner más medios y condiciones más propicias, vaya a mejorar el servicio. Es más, probablemente lo único que se conseguirá será empeorar las condiciones actuales de la plantilla; unas condiciones que, aunque recientemente sufrieron ciertas mejoras, aún hoy distan mucho de poder ser consideradas dignas.

Así pues, el Comité de Personal Laboral del Ayuntamiento de Pamplona (al que pertenece la plantilla actual del EMAD), ha anunciado movilizaciones para los próximos días:

  • Miércoles 15 de abril, concentración frente el Ayuntamiento de 16:00 a 19:00.
  • Una serie de jornadas de huelga, empezando el jueves 29 de abril.

HEOetako oposizio-lehiaketako behin-behineko baremazioa eta gaztelaniazko proba

Irakaskuntza 2021/04/15

Hezkuntza Departamentuak 102/2021 Ebazpena, apirilaren 13koa, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariarena, onartu du, zeinaren bidez Hizkuntza Eskola Ofizialetan sartzeko hauetaketa-prozedurari dagokion merezimenduen behin-behineko balorazioa onartzen duen eta Gaztelaniazko probaren emaitza argitaratzen den.

Erreklamazioak aurkezteko epea: apirilaren 14tik 27ra, biak barne, "Izapidetzea" atala.

Ikusi informazio guztia honoko ESTEKAN.

ADM ssgg

Argitaratu da Zerbitzu Orokorretako langileen oposizioaren deialdia, 157 lanpostu betetzeko. Deialdia, materiala eta azterketak.

Administrazioa 2021/04/14

157 lanpostu eskainiko dira, eta oposizioa 2022ko maiatzetik aurrera hasiko da. ESTEKA honetan deialdia, gai zerrenda, aurreko deialdietako azterketak eta interes handiko bestelako informazioa aurkituko dituzue, eta hurrengo egunetan material gehiago erantsiko dugu.

Asteazken honetako Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 14koan, argitaratu da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Zerbitzu Orokorretako langileen 157 lanpostu huts oposizio bidez betetzeko deialdia.

Eskatzen den titulazioa oinarrizkoa da. Aski da Eskolatze Agiria, DBHko graduatu titulua edo baliokideren bat izatea.

Hautapen prozesu honetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu behar dute eskaera, Interneten bidez, https://www.navarra.es/es/empleo-publico helbidetik abiatuta, “Convocatorias de empleo público” atalean, deialdi honi dagokion aipamenean sartuta.

Oposizioa 2022ko maiatzetik aurrera hasiko da. Izena emateko epea 30 egun naturalekoa da, deialdia NAOn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. Beraz, maiatzaren 14ra arte egonen da zabalik.

Oposizioan TEST motako bi ariketa egin beharko dira, egun berean: lehenengo ariketa deialdiko I. eranskinean agertzen diren gai espezifikoei buruzkoa izanen da, eta bigarrenean, hizkuntza-gaitasuna, zenbakizko gaitasuna, ortografia eta pertzepzioko trebetasuna baloratuko dira. Oposizioa gainditzeko, proba bakoitzean, ezarritako gehieneko puntuazioaren %50 lortu beharko da gutxienez, eta bi ariketak baztergarriak izanen dira.

Esteka interesgarriak

LABetik esteka hauek eskaintzen dizkizuegu:

Publicada la OPE de SSGG con 157 plazas. Convocatoria, material y exámenes preparatorios.

Administrazioa 2021/04/14

Saldrán 157 plazas y la oposición dará inició a partir de mayo de 2022. Os ofrecemos un ENLACE a nuestra web donde encontraréis la convocatoria, el temario, exámenes anteriores y mucha más información de gran interés que iremos ampliándo en los próximos días.

El Boletín Oficial de Navarra ha publicado este miércoles 14 de abril la convocatoria de oposición para la provisión de ciento cincuenta y siete vacantes del puesto de trabajo de Servicios Generales, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

La titulación requerida es básica. Con hallarse en posesión del Certificado de Escolaridad, del título de Graduado en ESO... es suficiente.

Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en la dirección https://www.navarra.es/es/empleo-publico “Convocatorias de empleo público”, en la reseña correspondiente a la presente convocatoria.

La oposición dará comienzo a partir del mes de mayo de 2022. El plazo de inscripción tendrá una duración de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BON; es decir, permanecerá abierto hasta el  14 de mayo.

La oposición constará de dos ejercicios tipo TEST que se desarrollarán el mismo día: el primero, versará sobre los contenidos especificados en el Anexo I de la convocatoria, y el segundo, evaluará la aptitud verbal, numérica, ortografía y la habilidad perceptiva. Para aprobar será necesario obtener una puntuación mínima del 50% del máximo en cada prueba, y ambos ejercicios serán eliminatorios.

Enlaces de interés

Desde LAB os ofrecemos los siguientes enlaces:

Martxoko berariazko zerrenden lehen irekieraren behin-behineko emaitzak argitaratu dira

Irakaskuntza 2021/04/12

Hezkuntza Departamentuak 99/2021 Ebazpena argitaratu du, apirilaren 23koa, 2021eko martxoan egindako berariazko zerrenden lehen irekieraren ondoriozko behin-behineko zerrendak onartzen dituena (65/2021 Ebazpena).

Erreklamatzeko/zuzentzeko epea: 2021eko apirilaren 12tik apirilaren 23ra, biak barne ("Izapidetzea"ren bidez).

I. eranskina: onartutako izangaien behin-behineko zerrenda - ikusi ALFABETIKOKI / PUNTUAZIOZ.

II. eranskina: prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren betekizuna egiaztatu ez duten onartuen behin-behineko zerrenda - ikusi ALFABETIKOKI / PUNTUAZIOZ.

III. eranskina: baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, eskakizunak alfabeto-hurrenkeraren arabera zuzentzeko eskatzen zaiena.

IV. eranskina: merezimenduak zuzentzeko eskatzen zaien izangai onartuen eta baztertuen zerrenda.

Zuzentzeko/erreklamatzeko gida.

Prozedura honi buruzko informazio guztia honoko ESTEKAN aurki dezakezu.

ADM ope mantenimiento

Lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko deialdia argitaratu da

Administrazioa 2021/04/12

53 plaza izango dira, eta oposizioa 2022ko urtarriletik aurrera hasiko da. Gure webgunerako esteka bat ere eskaintzen dizuegu, eta bertan, deialdiaz gain gaitegia, aurreko azterketak eta informazio interesgarri ugari topatuko duzue.

Apirilaren 12an argitaratu da Nafarroako Aldizkari Ofizialean lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko 53 lanpostu betetzeko oposizio deialdi; 25 lanpostu txanda irekian, 25 igoera txandan eta 3 lanpostu desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txandan.

Aurreikusten da oposizioa 2022ko urtarriletik aurrera hastea. Izena emateko epea 30 egun naturalekoa da, iragarkia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hau da, maiatzaren 12ra arte egongo da zabalik. Telematikoki egingo da, esteka honen bidez: https://www.navarra.es/es/empleo-publico.

Oposizioak bi proba izango ditu: lehenengoa teorikoa eta bigarrena praktiko-teorikoa. Gainditzeko, proba bakoitzeko gehieneko puntuazioaren % 50 lortu beharko da gutxienez.

Esteka interesgarriak

Hamabi urte pasa behar izan dira espezialitate hauetako plazak eskaintzeko. Jakina da LABen ez ditugula ez halako denboralizazioak ez hau bezalako prozedurak atsegin. Hala ere, deialdiak izan ditzakeen kats guztiak gora-behera, badakigu ehunka lagun daudela deialdi honen zain.

Hori dela eta, LABek, beste behin ere zuen bidea ahal beste erraztu nahiean, honako esteka hauek eskaintzen dizkizue:

Publicada la convocatoria de Oficial de 1ª y Oficial de Mantenimiento

Administrazioa 2021/04/12

Saldrán 53 plazas y la oposición dará inició a partir de enero de 2022. Os ofrecemos un link a nuestra web donde encontraréis la convocatoria, el temario, exámenes anteriores y mucha más información de gran interés.

El Boletín Oficial de Navarra ha publicado este lunes 12 de abril la convocatoria de oposición para la provisión de 53 plazas de Oficial de 1ª y Oficial de Mantenimiento. Éstas corresponden a 25 plazas de turno libre, 25 del turno de promoción y 3 del turno de reserva para personas con discapacidad.

Se trata de un procedimiento de oposición que está previsto dé inicio a partir de enero de 2022. El plazo de inscripción tendrá una duración de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BON; es decir, permanecerá abierto hasta el 12 de mayo. Ésta se realizará telemáticamente a través del siguiente enlace: https://www.navarra.es/es/empleo-publico.

La oposición constará de dos pruebas: la primera, de carácter teórico, y la segunda de carácter práctico-teórico. Para aprobar será necesario obtener una puntuación mínima del 50% del máximo en cada prueba.

Enlaces de interés

Han tenido que pasar doce años para convocar plazas de estas especialidades. Sobra decir que en LAB no compartimos ni esas temporalizaciones ni el tipo de procedimiento que una vez más se ha establecido para la provisión de las plazas. Sin embargo, somos conscientes de que a pesar de todas las pegas que se le puedan imputar a esta convocatoria hay cientos de personas pendientes de este proceso.

Es por ello por lo que desde LAB seguimos tratando de facilitaros el máximo posible, y os ofrecemos los siguientes enlaces:

OSA tcae ope

Erizaintza Zainketan Laguntzaile Teknikaria (E.Z.L.T.). Azken emaitza eta lanpostuen hautaketa

Osasunbidea 2021/04/09

descargas de archivos.orig PDF Lehiaketa fasearen behin-betiko emaitza.
descargas de archivos.orig PDF Oposaketa lehiaketaren azken emaitza.

Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.). Resultado final y elección de plazas

Osasunbidea 2021/04/09

descargas de archivos.orig PDF Resultado definitivo de la fase de concurso.
descargas de archivos.orig PDF Resultado final del concurso oposición.

 
IRAK 8ORO Apirila Muntaia

Apirileko pedagogia feminista

Pedagogia feminista 2021/04/08

Pedagogia Feminista egunez egun gure ikastetxe zein aisialdiko guneetan zabalduz joan dadin tresna berria izan nahi du, aldi berean, lankidetzan, denon artean, eraikia izatea du helburu.

Bestalde, gogorarazi proiektu hau denon artean aberastea dugula helburu. Zuen eskuetara ailegatu den materiala eta gurekin guztiokin partekatzea merezi duela pentsatuko bazenute, zuen proposamena esker onez jaso eta hurrengo hileko artikuluetan zabalduko genuke. Horretarako aski izanen da erreferentzia edota esteka Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. honetara igortzea.

Abril de aulas feministas

Pedagogía feminista 2021/04/08

Desde el convencimiento de que el tránsito desde la coeducación hacia una pedagogía feminista es cosa de todas las personas tanto del ámbito educativo como de fuera de este, proponemos una herramienta colaborativa y funcional que nos ayude a avanzar en ese camino.

Recordad que este proyecto es colaborativo, en el cual cada persona interesada pueda enviar sus propuestas. Todas las sugerencias que  vayamos recibiendo en este Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. se irán publicando en los meses posteriores. Bastará con que nos enviéis enlaces o referencias bibliográficas que consideréis interesantes de compartir.

 


LOGOiruten Haur Hezkuntza - Educación Infantil 

8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg

 ARROSA ETA LEUNA

Adela Turín (egilea), Nella Bosnia (marrazkiak), Fernando Rey Escalera (itzultzailea)

Lorategi batean itxirik bizi dira elefante-kume emeak. Paskualina da haietako bat, baina, besteek ez bezala, ez du lortzen bere azala arrosa eta leuna izatea. Aitak eta amak, etsiturik, itxura hori izatera behartzen ez dutenean, Paskualina askatasuna zer den ohartuko da, eta berdintasunerako bidea irekiko die bere lagunei.

 
8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg

MARI MORE (Pirritx, Porrotx eta Marimotots) ABESTIA ETA MUSIKOGRAMA (gorputz perkusiarekin jarraitzeko musikograma erritmikoa)

"Nahi dudan modura ibiltzen naiz, nahi dudan lekura iristen,..."
Hona hemen "Borobilean" disko-liburuan aurkituko duzuen beste kanta bat:

   BIDEOA IKUSI MARI MORE

   BIDEOA IKUSI: MUSIKOGRAMA ERRITMIKOA

 

 

 LOGOiruten Lehen Hezkuntza - Educación Primaria 

IRAK 8ORO Apirila Juliette neska ausarta

JULIETTE, NESKA AUSARTA

Testua: Nerea Kortabitarte Hidalgo; ilustrazioak: Rubén Barriga Caballero; itzulpena: Bitez.

Juliette neskatila sendoa da, ezpataz jolastea eta pirata mozorrotzea gustuko duena. 7 urte bakarrik ditu, eta begirada xaloa, eta arima matraka. Bere buruari galdetzen dio zergatik egon behar diren umeak helduek eta gizarteak ezartzen dituzten rolen pean. Zulora estereotipoak eta gora neska ausartak!

 

IRAK 8ORO Apirila likeagirl

CAMPAÑA PUBLICITARIA #LIKEAGIRL (vídeo con subtítulos en castellano) 

Último ciclo de E. Primaria

#LikeaGirl es una campaña lanzada por Always (marca de P&G) a nivel mundial en 2014. Esta obtuvo el reconocimiento Grand Prix en el El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. El objetivo: que la frase "like a girl", usada a menudo con la intención de insultar o connotar debilidad o fragilidad, adquiera su verdadero significado a través de la mirada de niñas de todo el mundo.

El vídeo se hizo viral en las redes sociales (se compartió 1.5 millones de veces) y en la actualidad ya cuenta con 66.7 millones de visualizaciones en Youtube.

Con esta campaña, Always se mantuvo firme en su objetivo de otorgar confianza a las niñas a lo largo de la pubertad, demostrando que actuar “como una niña” es un concepto diferente a la percepción que se les había impuesto.

Ver el vídeo AQUÍ

 

 LOGOiruten Bigarren Hezkuntza - Educación Secundaria 

IRAK 8ORO Apirila ilustradoras feministas codigo nuevo

ARTÍCULO "ENAMÓRATE DE TU CUERPO: 9 CAÑERAS ILUSTRADORAS FEMINISTAS QUE DEBES CONOCER"

Acceder al artículo de Código Nuevo a través de este ENLACE.

 
IRAK 8ORO Apirila mezutxoa botilan

“MEZUTXOA BOTILAN" BIDEOA

Pertsona berezia zarelako. Zu besterik ez dagoelako: itzela, errepikaezina. Etzazu ahaztu inoiz. Guk inola ere ez dugu ahaztuko.

Ikusi bideoa HEMEN.

 

LOGOiruten Batxilergoa - Bachillerato 

IRAK 8ORO Apirila Emakume guztiok

“EMAKUME GUZTIOK" LIBURUA

Egileak: Higinia Garay eta Elizabeth Casillas; Argitaletxea: Astiberri; Bilduma: Nobela Grafikoa; 2020. urtea

El Salvadorreko abortuaren aurkako legea munduko zorrotzenetako bat da, eta gogor zigortzen du haurdunaldiaren etendura, borondatezkoa zein berezkoa. Izan ere, kondenatutako emakume gehienak hilketa larriagatik epaitu dituzte, konplikazio obstetrikoak izan ostean. Euren haurra hil izana leporatzen diete, eta berrogei urte arteko kartzela zigorra izan dezakete. 'Emakume guztiok' nobela grafiko honetan Mariana, Cynthia, María Teresa eta Elsi salvadortarren historia kontatzen dute Elizabeth Casillasek eta Higinia Garaik.

 + Info

gorria button.orig
IRAK 8ORO Apirila Muntaia

Apirileko pedagogia feminista

Pedagogia feminista 2021/04/08

Pedagogia Feminista egunez egun gure ikastetxe zein aisialdiko guneetan zabalduz joan dadin tresna berria izan nahi du, aldi berean, lankidetzan, denon artean, eraikia izatea du helburu.

Bestalde, gogorarazi proiektu hau denon artean aberastea dugula helburu. Zuen eskuetara ailegatu den materiala eta gurekin guztiokin partekatzea merezi duela pentsatuko bazenute, zuen proposamena esker onez jaso eta hurrengo hileko artikuluetan zabalduko genuke. Horretarako aski izanen da erreferentzia edota esteka Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. honetara igortzea.

 


LOGOiruten Haur Hezkuntza - Educación Infantil 

8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg
 
8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg

 

 LOGOiruten Lehen Hezkuntza - Educación Primaria 

IRAK 8ORO Apirila Juliette neska ausarta
 

IRAK 8ORO Apirila likeagirl

 

 LOGOiruten Bigarren Hezkuntza - Educación Secundaria 

IRAK 8ORO Apirila ilustradoras feministas codigo nuevo
 
IRAK 8ORO Apirila mezutxoa botilan

 

LOGOiruten Batxilergoa - Bachillerato 

IRAK 8ORO Apirila Emakume guztiok

 + Info

gorria button.orig
IRAK 8ORO Apirila Muntaia

Apirileko pedagogia feminista

Pedagogia feminista 2021/04/08

Pedagogia Feminista egunez egun gure ikastetxe zein aisialdiko guneetan zabalduz joan dadin tresna berria izan nahi du, aldi berean, lankidetzan, denon artean, eraikia izatea du helburu.

Bestalde, gogorarazi proiektu hau denon artean aberastea dugula helburu. Zuen eskuetara ailegatu den materiala eta gurekin guztiokin partekatzea merezi duela pentsatuko bazenute, zuen proposamena esker onez jaso eta hurrengo hileko artikuluetan zabalduko genuke. Horretarako aski izanen da erreferentzia edota esteka Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. honetara igortzea.

 

 


LOGOiruten Haur Hezkuntza - Educación Infantil 

8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg

 ARROSA ETA LEUNA

Adela Turín (egilea), Nella Bosnia (marrazkiak), Fernando Rey Escalera (itzultzailea)

Lorategi batean itxirik bizi dira elefante-kume emeak. Paskualina da haietako bat, baina, besteek ez bezala, ez du lortzen bere azala arrosa eta leuna izatea. Aitak eta amak, etsiturik, itxura hori izatera behartzen ez dutenean, Paskualina askatasuna zer den ohartuko da, eta berdintasunerako bidea irekiko die bere lagunei.

 
8oro 06 08 19 emakume zinema.jpg

MARI MORE (Pirritx, Porrotx eta Marimotots) ABESTIA ETA MUSIKOGRAMA (gorputz perkusiarekin jarraitzeko musikograma erritmikoa)

"Nahi dudan modura ibiltzen naiz, nahi dudan lekura iristen,..."
Hona hemen "Borobilean" disko-liburuan aurkituko duzuen beste kanta bat:

   BIDEOA IKUSI MARI MORE

   BIDEOA IKUSI: MUSIKOGRAMA ERRITMIKOA

 

 

 LOGOiruten Lehen Hezkuntza - Educación Primaria 

IRAK 8ORO Apirila Juliette neska ausarta

JULIETTE, NESKA AUSARTA

Testua: Nerea Kortabitarte Hidalgo; ilustrazioak: Rubén Barriga Caballero; itzulpena: Bitez.

Juliette neskatila sendoa da, ezpataz jolastea eta pirata mozorrotzea gustuko duena. 7 urte bakarrik ditu, eta begirada xaloa, eta arima matraka. Bere buruari galdetzen dio zergatik egon behar diren umeak helduek eta gizarteak ezartzen dituzten rolen pean. Zulora estereotipoak eta gora neska ausartak!

 

IRAK 8ORO Apirila likeagirl

CAMPAÑA PUBLICITARIA #LIKEAGIRL (vídeo con subtítulos en castellano) 

Último ciclo de E. Primaria

#LikeaGirl es una campaña lanzada por Always (marca de P&G) a nivel mundial en 2014. Esta obtuvo el reconocimiento Grand Prix en el El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. El objetivo: que la frase "like a girl", usada a menudo con la intención de insultar o connotar debilidad o fragilidad, adquiera su verdadero significado a través de la mirada de niñas de todo el mundo.

El vídeo se hizo viral en las redes sociales (se compartió 1.5 millones de veces) y en la actualidad ya cuenta con 66.7 millones de visualizaciones en Youtube.

Con esta campaña, Always se mantuvo firme en su objetivo de otorgar confianza a las niñas a lo largo de la pubertad, demostrando que actuar “como una niña” es un concepto diferente a la percepción que se les había impuesto.

Ver el vídeo AQUÍ

 

 LOGOiruten Bigarren Hezkuntza - Educación Secundaria 

IRAK 8ORO Apirila ilustradoras feministas codigo nuevo

ARTÍCULO "ENAMÓRATE DE TU CUERPO: 9 CAÑERAS ILUSTRADORAS FEMINISTAS QUE DEBES CONOCER"

Acceder al artículo de Código Nuevo a través de este ENLACE.

 
IRAK 8ORO Apirila mezutxoa botilan

“MEZUTXOA BOTILAN" BIDEOA

Pertsona berezia zarelako. Zu besterik ez dagoelako: itzela, errepikaezina. Etzazu ahaztu inoiz. Guk inola ere ez dugu ahaztuko.

Ikusi bideoa HEMEN.

 

LOGOiruten Batxilergoa - Bachillerato 

IRAK 8ORO Apirila Emakume guztiok

“EMAKUME GUZTIOK" LIBURUA

Egileak: Higinia Garay eta Elizabeth Casillas; Argitaletxea: Astiberri; Bilduma: Nobela Grafikoa; 2020. urtea

El Salvadorreko abortuaren aurkako legea munduko zorrotzenetako bat da, eta gogor zigortzen du haurdunaldiaren etendura, borondatezkoa zein berezkoa. Izan ere, kondenatutako emakume gehienak hilketa larriagatik epaitu dituzte, konplikazio obstetrikoak izan ostean. Euren haurra hil izana leporatzen diete, eta berrogei urte arteko kartzela zigorra izan dezakete. 'Emakume guztiok' nobela grafiko honetan Mariana, Cynthia, María Teresa eta Elsi salvadortarren historia kontatzen dute Elizabeth Casillasek eta Higinia Garaik.

 + Info

gorria button.orig
OSA parche

Covid beharrak direla-eta Osasunbidean kontratatutako langile guztiei kontratuak luzatu behar zaizkie

Osasunbidea 2021/04/07

Osasunbideko gerentziaren eta, beraz, Indurain kontseilariaren azken erabakia, hots, arakatzaileen taldeari kontratuak 3 hilabetez luzatzea, Covid beharrak direla-eta Osasunbidean kontratatutako langile guztiei aplikatu beharko litzaieke.

Ez ditugu ulertzen kontseilariaren eta bere taldearen kontraesanak Covid beharrak direla-eta kontratatutako langileak kudeatzeko orduan. Hasiera batean iragarri bazuten kontratuak bertan behera utzi behar zituztela langile horiek guztiak iraupen luzeko zerrendetatik kontratatzeko, orain ezin da salbuespenik egin, gainerako langileentzat konparaziozko bidegabekeria bat delako.

Arakatzaileak lehen lerroan egon dira, bai. Eta gainerakoak? Ospitaleetako Covid solairuetako langileak, larrialdietakoak, ospitale psiko-geriatrikokoak, osasun etxeetakoak… Nor ez da egon lehen lerroan? Nor ez da ezinbestekoa izan?

Indurain kontseilariak sekulako aukera du Osasunbideko plantilla indartzeko, inor kaleratu gabe, langile horiek osasun sistemako puntu ahulenetara bideratuz, adibidez, oinarrizko osasun laguntzako osasun etxeetara.

Covid-eko errefortzuko langileak berrantolatuz, Oinarrizko Osasun Laguntzan aspalditik ditugun gabeziak konpon litezke, eta, bide batez, pandemia bitartean nabarmen handitu diren itxaron-zerrendak argaldu.

Orain ez da adabakiekin eta konponbide partzialekin jarraitzeko momentua, kontratazioak prekarizatuz eta profesionalak kanporatuz pandemian bete-betean murgilduta gaudenean. Eta ildo horretan, ezin dugu kritikatu gabe utzi militarrak jartzea miaketa-lanak egiteko eta aldi berean Osasunbideko langileak kanporatzea. Hori guztiz gaitzesgarria da une honetan.

Osasunbideko langileak ekitatez, gardentasunez eta araudia errespetatuz egonkortzeko eta kudeatzeko unea da.

Se deben prorrogar los contratos a toda la plantilla de Osasunbidea contratada por necesidades de Covid

Osasunbidea 2021/04/07

La decisión de la Gerencia de Osasunbidea, y por lo tanto de la consejera Indurain, de prorrogar 3 meses más los contratos al equipo de rastreadores, se debe extender a toda la plantilla de Osasunbidea contratada por necesidades de Covid.

No entendemos las indecisiones de la consejera y su equipo a la hora de gestionar los refuerzos de personal contratado por necesidades de covid. Si en un principio se entendió que iban a rescindir para contratar desde listas de larga duración a todo ese personal, no cabe realizar excepciones, y realizar un agravio al resto del personal.

El personal de rastreo ha estado en primera línea ¿Y el resto? Plantas covid de hospitales, urgencias hospitalarias, Psico-geriátrico, ¿todos los centros de salud… ¿Dónde no se ha estado en primera línea? ¿Quién no ha sido imprescindible?

La consejera Indurain tiene una oportunidad de oro para reforzar la plantilla de Osasunbidea, si despedir a nadie y aprovechar para reasignar personal a los puntos más débiles del sistema sanitario, como los centros de salud de Atención Primaria.

Con una reorganización de la plantilla de refuerzo covid, se pueden subsanar las carencias que llevamos décadas padeciendo como en AP y de paso solucionar las listas de espera que han aumentado de forma sustancial durante la pandemia.

No hace falta seguir con parcheos y soluciones parciales, precarizando contrataciones y eliminando ahora profesionales cuando estamos inmersos en la pandemia. Capítulo a destacar de forma negativa es la presencia de personal militar en labores de rastreo mientras se prescinde de personal de Osasunbidea, algo totalmente repudiable en estos momentos.

Es momento de estabilizar y gestionar con equidad, transparencia y respeto a la normativa a la plantilla de Osasunbidea.

 

0SA llamamientos

Osasunbidea. Deialdi masiboa, kontratazio eskaintzak

Osasunbidea 2021/04/01

Kontratazio eskaintza handia sortu behar da 2021eko maiatzaren 1etik aurrera.
descargas de archivos.orig PDF Ohar informatiboa.
Esteka

Eskeini behar diren lanpostuak:
descargas de archivos.orig PDF Nafarroako Ospitale Gunea.
descargas de archivos.orig PDF Lehen mailako arreta.
descargas de archivos.orig PDF Lizarrako Osasun eremua.
descargas de archivos.orig PDF Tuterako Osasun eremua.
descargas de archivos.orig PDF Osasun Mentala.

  • Deialdiak apirilak 7tik aurrera.

Osasunbidea. Llamamiento masivo, ofertas de contratación

Osasunbidea 2021/04/01

Va a generarse un elevado número de ofertas de contratación con fecha de inicio 1 de mayo de 2021.
descargas de archivos.orig PDF Nota informativa.
Enlace

Plazas disponibles que se van a ofertar:
descargas de archivos.orig PDF Complejo Hospitalario de Navarra.
descargas de archivos.orig PDF Atención Primaria.
descargas de archivos.orig PDF Área de Salud de Estella.
descargas de archivos.orig PDF Área de Salud de Tudela.
descargas de archivos.orig PDF Salud Mental.

  • Llamamientos a partir del 7 de abril.
SZK medicos mundo

Munduko Medikuak Nafarroan: LABeko sekzio sindikalaren komunikatua

Soziokomunitarioa 2021/04/01

Komunikatu honen bidez, salatu nahi dugu Munduko Medikuak erakundearen estatu mailako zuzendaritzak Nafarroako egoitzan egindako azken erasoa.

Azken urtean ikusten ari gara zuzendaritzaren politika dela Nafarroako egoitzari jaramonik ez egitea, tratu txarrak ematea eta sistematikoki programak ixtea. Hona hemen erakusgarri batzuk:

• Egoitza Koordinazio berriak, Madrilgo zuzendaritzarekin batera, "Enplegagarritasuna, kulturartekotasuna eta genero-ikuspegia Afrikako biztanleen enplegagarritasunerako Tuteran" izeneko programa ixtea erabaki zuen 2020ko ekainean, eta, horren ondorioz, 4 lankide kaleratu zituzten. Egoitza Koordinazioak eta Madrileko zuzendaritzak ez dute gaitasunik izan diru-iturri berriak bilatzeko eta proiektua diru-laguntza publikoetara aurkezteko, eta horrek eragin du gure lankideak kaleratzea.

• Nafarroako Munduko Medikuak erakundeko langileen bajak eta kontsulta medikoak. Egoitza Koordinazio berriak –Madrilgo zuzendaritzarekin batera– langileen beharrak asetzeko gaitasun falta agerikoa eta kalkulatua erakutsi du eta, horrek ondorioz, aregatu egin da laneko gainkarga eta presioa jasanezina bihurtu da.

• Madrilgo zuzendaritzak inposatzea Nafarroakoa ez den kudeatzaile bat, Nafarroako egoitzako bazkideek hautatutako Junta inolako justifikaziorik eta arrazoirik gabe kanporatu ondoren; horrek desgobernua eragin du Nafarroako egoitzan.

• Nafarroako zuzendaritza berriak, Madrilek jarriak, langileen legezko ordezkariei nahitaezko informazioa emateari uko egitea, jarrera lotsa-emangarria.

• Azkenik, Madrilen dagoen Batzorde batek -Nafarroa ezagutzen ez duenak eta bereziki Arrosadia auzoa ezagutzen ez duenak- erabaki du “Tu barrio. Zure etxea” izeneko programa bertan behera uztea; programa horrek herritarren eta erakundeen babes zabala du, eta 5 urte baino gehiago daramatza herritarren eta kulturen arteko bizikidetzan lanean. Nafarroako egoitzari eman dioten tratu diskriminatorioaren beste adibide bat; izan ere, justifikazioa da ez dutela uste Nafarroako Gobernuko Zuzendaritza Nagusien diru-laguntzak gainerako lurraldeen pareko lehia-araubidean doazenik, horietan diru-laguntzak zuzendaritza-deialdietara aurkezten baitira, baita erakundeko bazkideek eta/edo langile ohiek zuzentzen dituzten deialdietara ere.

• Horrek guztiak, gutxienez, beste 3 lankide kaleratzea eragingo du, eta kalte egingo die auzoko biztanle guztiei -gehienak migratzaileak-; Tuteran egin zenaren antzerakoa gertatuko da.

Egoera hau onartezina da. Argi dago Medicus del Mundo Españak Nafarroako egoitza itxi nahi duela edo izan zenaren hondar batzuk utzi nahi dituela; hori lortu nahi dutelako ari gara gu sufritzen egoitza desegiteko plan sistematiko eta ezkutuko bat, azpikeriaz egindakoa, gainera; izan ere, bazkideen bizkar eta Nafarroako egoitzako langileen osasunaren eta lanerako eskubidearen bizkar egiten ari baita.

Egoera ikusita, LABeko atal sindikalak behar diren neurri guztiak hartuko ditu gure eskubideak errespeta daitezen, jasaten ari garen tratu txarrek bukaera izan dezaten. Neurri guztiak baloratuko ditugu, prentsa-oharra eta greba ere baztertu gabe, egoera honekin behingoz amaitzeko eta egunero-egunero ezartzen ari zaizkigun jarrera autoritarioekin bukatzeko.

Comunicado de la Sección sindical de LAB en Médicos del Mundo Navarra

Soziokomunitarioa 2021/04/01

Mediante este comunicado queremos denunciar el último de los ataques que hemos recibido en la sede de Navarra por parte de la Dirección estatal de Médicos del Mundo.

El ultimo año estamos viendo cómo por parte de la Dirección se está llevando a cabo una política de desatención a la sede navarra, de maltrato y de cierre sistemático de programas. Estas han sido:

• Cierre decidido por la nueva Coordinación de Sede, junto a la dirección de Madrid, del programa “Empleabilidad, interculturalidad y perspectiva de género para la empleabilidad de población africana en Tudela” en junio de 2020, que supuso el despido de 4 compañeras. La incapacidad de la Coordinación de Sede, con el apoyo de Madrid, de buscar nuevas fuentes de ingresos y de presentar el proyecto a las subvenciones públicas ha provocado el despido de nuestras compañeras.

• Bajas y consultas médicas de las trabajadoras de Médicos del Mundo Navarra, provocada por la manifiesta y calculada incapacidad de la nueva Coordinación de Sede junto a la dirección de Madrid de no cubrir las necesidades de personal, lo que ha generado una sobrecarga laboral y una presión inaceptables en cualquier centro de trabajo.

• La imposición de una Gestora no navarra, ante la injustificada y carente de razones expulsión de la Junta elegida por las socias de la Sede de Navarra por parte de la dirección de Madrid, que está provocando un desgobierno en la Sede de Navarra.

• La vergonzante negativa de la nueva dirección de Navarra, puesta por Madrid, de entregar legalmente información obligatoria a la Representación Legal de las Trabajadoras.

• Y, por último, la decisión unilateral de un Comité que está en Madrid y que desconoce totalmente la realidad de Navarra y, en especialmente, del barrio de la Arrosadia- Milagrosa en Pamplona, de cerrar el proyecto “Tu barrio. Tu casa”, proyecto que cuenta con amplio apoyo popular e institucional y que lleva trabajando más de 5 años en la convivencia vecinal e intercultural del mismo. Una nueva discriminación de trato a la sede de Navarra, puesto que la justificación es que no creen que las subvenciones de las Direcciones Generales del Gobierno de Navarra vayan en régimen de concurrencia competitiva como en el resto de territorios, donde se presentan habitualmente a convocatorias de Direcciones incluso dirigidas por socias y/o antiguos trabajadores de la organización.

• Y todo ello provocará, al menos, el despido de 3 compañeras más y el daño que se va a ocasionar a toda la población del barrio, mayoritariamente migrante, igual que se hizo en Tudela.

Todo esto es ya inaceptable; es clara la intención de Médicos del Mundo España de cerrar la Sede de Navarra o dejarla en una mínima expresión de lo que fue y, para ello, estamos sufriendo un plan sistemático de desmantelamiento soterrado, con el agravante de nocturnidad y alevosía puesto que se está haciendo a espaldas de sus socias y de la salud y el derecho al trabajo de las trabajadoras de la Sede de Navarra.

En vista de la situación, desde la sección sindical de LAB vamos a tomar todas las medidas que consideremos oportunas para que se respeten nuestros derechos, para que termine el maltrato que estamos sufriendo y el desmantelamiento progresivo escalonado de la sede que estamos padeciendo. Vamos a valorar todas las medidas, no descartando ninguna de ellas, si fuese necesario nota de prensa y huelga incluida, para que se termine de una vez por todas con esta situación y se termine con las actitudes autoritarias que se nos están imponiendo un día sí y otro también.

ADM EAE concentra 31 marzo

LAB sindikatua 2109/2012 Ebazpena indargabetzearen alde

Administrazioa 2021/03/31

descargas de archivos.orig PDF Nukleoko Langile Batzordearen komunikatua

Hezkuntza-laguntzarako espezialisten kolektiboari babesa erakutsi dio profesional horiek beren lan baldintzak duintzearen alde daramaten borrokan aurrera segitzeko, egun batetik bestera ikusi baitute Administrazioak uko egin diola aspalditik datorren gatazka konpontzeari.

Hezkuntza-laguntzako espezialisten kolektiboa, Talde Eragilearen eta Administrazio Erroaren Langileen Batzordearen deialdiari erantzunez, kalera atera da gaur goizean, salatzeko Foru Administrazioak bat-batean eta alde bakarrez abandonatu duela jada 6 urte baino gehiago luzatu den negoziazio prozesua, zeinak oinarriak ezarri behar baitzituen profesional horiei lan-baldintza duinak emateko. Horretarako, 2109/2012 Ebazpena indargabetu beharra zegoen, eta testu alternatibo bat ere idatzia zegoen, baina Administrazioak lantaldea desegitea erabaki du.

Horretarako erabili duen aitzakia izan da lan-baldintzen duintze hori ahalbidetuko lukeen partida ekonomikoa erabili zela kolektibo horren maila-igoera egiteko. LABek hori gezurtatzen du, erabat; izan ere, maila-igoera funts gehigarrien akordioari esker lortu zen (0,30eko akordio gisa ezagutzen dena), LABek eta beste sindikatu batzuek 2018an Nafarroako Gobernuarekin sinatu zutena eta 2018tik 2020ra bitarteko aldian aplikatzekoa zena.

Horrela, bada, hezkuntza-laguntzako espezialisten kolektiboari egindako irain berri honen aurrean, LABetik Administrazioari eskatzen diogu gezurrak esateari utzi diezaiola eta lan-taldea berriz elkartzeko deialdia egin dezala, konponbide horretan falta diren azken urratsak emateko eta proiektua aurrera eramateko, horrela lortuko baita, behingoz, kolektibo hau duintzea, bereziki aintzat hartu beharreko hainbat eginkizun bere gain hartzen dituena; besteak beste, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta ematea.

LAB se suma a la exigencia de derogar la Resolución 2109/2012

Administrazioa 2021/03/31

descargas de archivos.orig PDF Comunicado de la Comisión de Personal de Núcleo

Apoya al colectivo de EAE en su lucha por dignificar las condiciones laborales de estos profesionales que de la noche a la mañana han visto como la Administración les ha dado la espalda dando así carpetazo a un proceso que lleva más de dos legislaturas de andadura.

El colectivo de especialistas de apoyo educativo, respondiendo a la convocatoria del grupo motor y de la Comisión de Personal de la Administración Núcleo, ha salido esta mañana a la calle a denunciar que la Administración Foral ha abandonado repentina y unilateralmente un proceso que llevaba ya más de 6 años de andadura y que debía establecer los cimientos para dotar a estos profesionales de unas condiciones laborales dignas. Todo ello pasaba por derogar la Resolución 2109/2012. Incluso había redactada una propuesta de texto alternativa. Pero la Administración ha optado por disolver el grupo de trabajo.

La excusa que ha esgrimido para ello ha sido que la partida económica que iba a posibilitar esa dignificación de las condiciones laborales se utilizó para realizar la subida de nivel de este colectivo. Un hecho que desde LAB desmentimos con toda nuestra fuerza, puesto que la subida de nivel se produjo gracias al acuerdo de los fondos adicionales (conocido como acuerdo del 0,30) que LAB entre otros firmó con el Gobierno navarro en 2018, y que abarcaba el periodo comprendido entre el 2018 y el 2020.

Así pues, desde LAB salimos al paso de este nuevo insulto al colectivo de especialistas de apoyo educativo y exigimos a la Administración que deje de mentir y vuelva a convocar el grupo de trabajo para dar los últimos pasos que faltan en este camino y llevar a buen puerto el proyecto para dignificar a un colectivo que tiene entre sus funciones una tan sensible como es la de prestar atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

OSA fisio

Indurain kontseilariak pandemiari egotzi dio fisioterapeuten oposizioan hain jende gutxik aprobatu izana

Administrazioa 2021/03/30

Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilariak azaldu duenez, lehenengo proba egitera aurkeztutako 800 pertsonetatik 12k bakarrik gainditzearen erruduna COVID-19a da.

Parlamentuko Batzordean, Santos Indurain Osasuneko kontseilariari galdetu zaio zergatik gainditu duen hain jende gutxik fisioterapeuten azken oposizioa. Bere erantzuna harrigarria bezain azalekoa izan da da: hain jende gutxik gainditzearen errua Covid-ena da.

LAB sindikatutik kontseilariari eskatzen diogu errespetu pixka bat erakutsi dezala gure lankide fisioterapeutek egindako ahaleginaren aurrean, pandemia baten erdian lan egiteko, ikasteko eta oposizio batera aurkezteko indarra atera baitute. Era berean, eskatzen diogu bertan behera utzi dezala bera eta Osasunbideko beste kudeatzaile batzuk behin eta berriz erakusten ari diren jarrera penagarria: Covid-19a atzakia gisa erabiltzea beren kudeaketa akats guztiak justifikatzeko, eta are orain salatzen dugun bezalako gertaera puntualagoak ere justifikatzeko, hots: fisioterapeuten oposizioan aurkeztu diren 800 pertsonetatik 12k bakarrik gainditu izana eta, horren ondorioz, eskainitako zenbait lanpostu bete gabe gelditu izana.

Izan ere, gertatu dena are larriagoa da zuzenean ekarriko dituen ondorioei erreparatzen badiegu: LEP honen ondorioz hutsik geratzen diren lanpostuak ezin izango dira hurrengo deialdietan atera, eta behin betiko galduko dira. Horrek argi eta garbi erakusten du kontseilariak eta bere taldeak planteatzen duten oposizio-eredua erabat zaharkitua eta bidegabea dela, eta ez duela balio ez Nafarroako Osasun Zerbitzuaren beharrak betetzeko, ez gaur egun dagoen behin-behinekotasun-tasa handia murrizteko.

Osasunbideko langileen lan baldintzen prekarizazioa gero eta handiagoa da, % 60ko behin-behinekotasun tasa dago batez beste, eta, bitartean, kontseilariak ez du lotsarik horrelako huskeriak botatzeko, esanez fisioterapeutek ez dutela oposizioa gainditu pandemia dela-eta ezin izan dutelako ikasi.

LABetik, eskatzen diogu argitu dezala norena izan den erantzukizuna, hurrengo oposizioetan kontuan hartzeko. Izan ere, ez da lehen aldia hautapen-prozesuen emaitzak bidegabeak direla eta prozesuan ez direla benetan baloratzen hautagaiek lanpostuaren eginkizunak betetzeko dituzten gaitasunak. Gainera, ez dugu ahaztu behar, kasu askotan, eginkizun horiexek aspalditik eta eraginkortasun handiz –eta kontratu prekarioekin– betetzen ari diren profesionalez ari garela, eta profesional horiek hautapen prozesu zuzenak merezi dituztela.

La consejera Induráin culpa a la pandemia del bajo número de aprobados en Fisioterapia

Administrazioa 2021/03/30

La excusa que la titular de Salud del Gobierno de Navarra ha encontrado para justificar por qué solo 12 personas de las 800 presentadas aprobaron la primera prueba, ha sido la COVID-19.

En Comisión Parlamentaria se le ha preguntado a la consejera de Salud Santos Indurain acerca de las razones que hayan podido originar el bajo número de personas aprobadas en la última convocatoria de Fisioterapia. Su respuesta no deja de ser sorprendente y totalmente superficial: la culpa de que haya tan pocas aprobadas es de la Covid.

Desde el sindicato LAB exigimos a la consejera que muestre un mínimo de respeto al esfuerzo realizado nuestras compañeras y compañeros fisioterapeutas que han trabajado, han estudiado y se han presentado a una oposición en medio de una pandemia. Le instamos, asimismo, a que abandone la actitud lamentablemente habitual en ella y en muchos de los cargos gestores de Osasunbidea, de utilizar la covid para justificar sus fallos en gestión y hechos más puntuales como es el que nos ocupa: que de las más de 800 personas presentadas a la oposición de fisioterapeuta solo haya habido 12 aprobados, no llegándose a ocupar el número total de plazas ofertadas.

Este hecho reviste mayor gravedad todavía si nos fijamos en la consecuencia directa de este hecho; es decir, que las plazas que queden desiertas tras esta OPE no se van a poder sacar en las siguientes convocatorias, se habrán perdido definitivamente. Esta actitud, además de dejar bien a las claras que el modelo de oposiciones que plantea la consejera y su equipo es obsoleto e injusto, no cubre las necesidades del Servicio Navarro de Salud y explica la enorme tasa de temporalidad que existente en la actualidad.

La precarización de las condiciones laborales de la plantilla de Osasunbidea es cada vez mayor con una eventualidad del 60% de media, y la consejera se permite frivolidades como decir que las y los fisioterapeutas no han aprobado la oposición porque no han podido estudiar debido a la pandemia.

Desde LAB pedimos a la consejera que depure responsabilidades para próximas oposiciones, ya que no es la primera vez en que los resultados de los procesos selectivos son injustos y no valoran realmente las capacidades de las y los aspirantes para realizar sus funciones. Y es que no debemos olvidar que en muchos casos se trata de profesionales que llevan realizando esas funciones de forma eficiente -a pesar de lo precario de sus contratos- desde hace mucho tiempo, y que se merecen unos procesos selectivos justos.