Prestakuntzarako Zerbitzu Berezietarako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/18

Maiatzaren 17ko 119/2022 Ebazpena argitaratu da, A mailako irakasle-lanpostuak betetzeko prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran deklaratuak izateko onartutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea: 2022ko maiatzaren 18tik 31ra, biak barne.

Informazio guztia ESTEKA honetan (pestaña “Resultados”. Euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuaren web gunean).

Publicado el listado provisional de servicios especiales para la formación

Irakaskuntza 2022/05/18

Se ha publicado la Resolución 119/2022, de 17 de mayo, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas a ser declaradas en situación de servicios especiales para la formación, para el desempeño de puestos de trabajo docentes de nivel A.

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: del 18 al 31 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

Toda la información en el siguiente ENLACE (pestaña “Resultados”).

 
 

Seme-alabak zaintzeko eta hautetsi-kargua betetzeko zerbitzu-eginkizunen behin-behineko ebazpenak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/18

Semea edo alaba zaintzeagatiko eta kargu hautetsiagatiko zerbitzu-eginkizunen behin-behineko ebazpenak argitaratu dira.

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea 2022ko maiatzaren 18tik 20ra bitartekoa izango da, biak barne.

Informazio guztia ESTEKA honetan (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuaren webgunean).

Publicadas las resoluciones provisionales de las comisiones de servicios por cuidado de hijo e hija y por cargo electo

Irakaskuntza 2022/05/18

Se han publicado las Resoluciones provisionales de comisiones de servicio por cuidado de hijo o hija y por cargo electo.

El plazo de reclamaciones y subsanaciones será el comprendido entre el 18 y el 20 de mayo de 2022, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen oposizioetako aurkezpen ekitaldian izangaiei emandako informazioa eta aplikazio informatiboaren esteka argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/16

Joan den larunbatean Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen oposizio-lehiaketako Aurkezpen Ekitaldian izangaiei eman zitzaien informazioa eta deialdiko aplikazio informatiboaren esteka argitaratu ditu Hezkuntza Departamentuak.

Informazio guztia Nafarroako Gobernuko web fitxetan, “Aurkezpen Ekitaldia...” eta “"Oposizioaren informazio aplikazioa" ataletan.

Oposizioaren informazio aplikazioan izen-ematea gomendatzen da, jakinarazpenak jasotzeko.

Maisu-maistren web fitxa.

Bigarren Hezkuntzako web fitxa.

Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko web fitxa.

Publicados la información facilitada a los candidatos en el acto de presentación de las oposiciones de Maestros/as, Secundaria y Profesorado Técnico de FP y el enlace a la aplicación informativa

Irakaskuntza 2022/05/16

El Departamento de Educación ha publicado la información que se facilitó el pasado sábado a los aspirantes en el Acto de Presentación del concurso-oposición de Maestros/as, Secundaria y Profesorado Técnico de FP, así como el enlace a la aplicación informática de la convocatoria.

Toda la información se encuentra en las fichas web del Gobierno de Navarra, en los apartados de "Acto de Presentación... "y "Aplicación informativa de la oposición".

Se recomienda suscribirse a la aplicación informativa, para recibir las novedades.

Ficha web de Maestros/as.

Ficha web de Educación Secundaria.

Ficha web del cuerpo de Profesorado Técnico de FP.

 

 

 

Bigarren Hezkuntzako oposizio-lehiaketako behin-behineko baremoa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/10

109/2021 Ebazpena, maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatu eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, 2021eko Bigarren Hezkuntzako oposizio-lehiaketako merezimenduen behin-behineko balorazioa onesten duena, argitaratu da.

Erreklamazioak aurkezteko epea: maiatzaren 11tik 25era, biak barne, "Tramitazioa" atalean.

◦ I. eranskina Irekia/Erreserba prozedura [Alfabetikoa] [Puntuazioa]
◦ II. eranskina Sartzeko prozedura [Alfabetikoa] [Puntuazioa]
Merezimenduak zuzentzeko akta
Ofizioz emandako baremoa

Publicado el baremo provisional del concurso-oposición de Secundaria

Irakaskuntza 2022/05/10

Se ha publicado la Resolución 109/2021, de 10 de mayo, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueba la valoración provisional de méritos del Concurso-oposición para profesores/as de Enseñanza Secundaria 2021.

Plazo de presentación de reclamaciones: del 11 al 25 de mayo, ambos incluidos, apartado "Tramitación"

◦ Anexo I Ingreso/Reserva [Alfabético] [Puntuación]
◦ Anexo II Acceso [Alfabético] [Puntuación]
Acta de subsanación de méritos
Baremo aportado de oficio

 

 

 

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen kidegoko oposizio-lehiaketako behin betiko baremoa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/10

Merezimenduen behin betiko balorazioa probatzen duen 108/2022 Ebazpena, maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, argitaratu da gaur.

Ikusi hemen Eranskina [Alfabetikoa] [Puntuazioa]
Ikusi HEMEN web fitxa (“Baremazioa” atalean).

Publicado el baremo definitivo del concurso-oposición del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Irakaskuntza 2022/05/10

Hoy se ha publicado la Resolución 108/2022, de 10 de mayo, del Director del Servicio de Selección de Profesorado y Provisión de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, por la que se aprueba la valoración definitiva de méritos.

Ver aquí el Anexo [Alfabético] [Puntuación]
Ver Ficha Web AQUÍ (Apartado Baremación).

 
 

Zonan behin betiko destinoa duten Entzumena eta Hizkuntza eta Gutxiengoen irakasleen mugigarritasunaren behin-behineko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/10

Eremu bakoitzari atxikitutako behin betiko langile guztien behin-behineko zerrendak argitaratu dira.

ADI!! Behin-behineko aginduaren aurkako erreklamazioa aurkezteko, maiatzaren 10ean eta 11n egiteko epea ezarri da. Nahitaezkoa izango da izapidetzea Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez egitea. Botoi espezifiko batekin agertuko da ESTEKA HONETAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Publicadas listas provisionales de movilidad profesorado de Audición y Lenguaje y Minorías con destino definitivo en zona

Irakaskuntza 2022/05/10

Se han publicado las relaciones provisionales de todo el personal definitivo adscrito a cada zona.

¡ATENCIÓN! El plazo para presentar reclamación al orden provisional es los días 10 y 11 de mayo. Será obligatorio realizar la tramitación mediante el Registro General Electrónico, aparece reflejado con un botón específico en el siguiente ENLACE.

 
 

Prestakuntzarako zerbitzu berezien deialdi berriko onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/10

105/2022 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, prestakuntzarako zerbitzu berezietan dauden A mailako edo taldeko irakasle-lanpostuetan jarduteko izangaien zerrendetan onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onesten duena, argitaratu da.

Informazio guztia ESTEKA honetan ("Resultados" erlaitzean. Euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web gunean).

Publicada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en la nueva convocatoria de servicios especiales para la formación

Irakaskuntza 2022/05/10

Se ha publicado la Resolución 105/2022, de 5 de mayo, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo docentes de nivel o grupo A, en situación de servicios especiales para la formación.

Toda la información en el siguiente ENLACE (pestaña "Resultados").

 
 

LEPko izangaien banaketa eta Aurkezpen-ekitaldiko espezialitateen planoak txandaka argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/05

2022ko Hezkuntza oposizioetako izangaien banaketa eta Aurkezpen-ekitaldiko espezialitateen planoak txandaka argitaratu dira. ("Lehen proba, Auzkezpen-ekitaldia" atalean).

- Maisu-maistrak 

- Bigarren Hezkuntza 

- Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak 

Publicada la distribución de aspirantes y los planos de especialidades por turnos del Acto de Presentación de la OPE

Irakaskuntza 2022/05/05

Publicada la distribución de aspirantes y los planos de especialidades por turnos del Acto de Presentación de las oposiciones de Educación 2022 (apartado "Primera Prueba, Acto de Presentación").

- Maestros/as

- Secundaria

- Profesorado Técnico Formación Profesional

 
 

Irakaskuntzako oposizioen proben ordutegiak, balorazio irizpideak eta epaimahaiak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/04/26

2022ko Maisu-maistren, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta 2021eko Bigarren Hezkuntzako Kidegoetako Irakaskuntzako lehiaketa-oposizioen aurkezpen-ekitaldiko, programazio didaktikoa entregatzeko, lehen probako egutegi zein ordutegiak, baita hainbateko balorazio irizpide eta epaimahai argitaratu dira.

Informazio guztia hemen:

Maisu-maistrak

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak

Bigarren Hezkuntza

Publicados horarios pruebas, criterios de valoración y tribunales de las oposiciones de docentes

Irakaskuntza 2022/04/26

Se han publicado el calendario y los horarios del acto de presentación, entrega de la programación didáctica y fecha de la primera prueba, así como algunos de los criterios de valoración y tribunales de los procesos selectivos docentes pertenecientes a los cuerpos de Maestros 2022, de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2022 y Enseñanza Secundaria 2021.

Toda la información en los siguientes enlaces:

Maestros/Maestras

Profesorado Técnico de Formación Profesional

Enseñanza Secundaria

 

 

BOTON Osasunbidea