Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 

OSAsentenciajusticia

Lan egutegi berria eta haren ezaugarriak

Administrazioa 2020/06/23

descargas de archivos.orig PDF 2020ko udako lan egutegi berritua
descargas de archivos.orig
PDF Justizia Zuzendaritza Nagusiaren 115 Ebazpena

Oraingoan, LABek ez du lan egutegia adostu gainerako sindikatuekin. Izan ere, erakutsitako jokamoldea eta egutegiaren edukia ikusita, iruditu zitzaigun ez zegoela zer negoziaturik.

Hasiera-hasieratik ulertu genuen ez zegoela ezer negoziatzeko. Eta, edozein kasutan, negoziazio-mahai bat osatu aurretik, bi urrats eman behar zirela uste genuen: lehenik, entzun nahi genuen zer argudiatzen zuen Zuzendaritzak egutegitik bat-batean 50 ordu eta 40 minutu kendu nahi izateko; eta, bigarrenik, nahi genuen Zuzendaritzak entzutea bere proposamenarekiko desadostasunak eta kritikak.

LABek hasieratik proposatu zuen ordu-poltsa osoa mantentzea, eta, nolanahi ere, udako ordutegi bat planteatzea uztailerako eta abuzturako. Saihestu nahi genuen elkarren segidakoak ez diren bi hilabete egotea udako ordutegiarekin. Zuzendaritzak proposatutakoa, gainera, bereziki bitxia iruditzen zitzaigun, kontuan hartzen badugu iraila, normalean, lan-karga handiko hilabetea izaten dela. Azken orduan, konponbide gisa, LABek planteatu zuen udako ordutegia uztailaren 23tik abuztuaren 10era ezartzea, eta gainerako orduak ordu-poltsan pilatzea.

Jakina denez, Zuzendaritzak ez ditu gure iradokizunak onartu, eta uste dugu ez duela asmatu. Abuztua hilaren 11tik aurrera balioduna izango den arren, lana ez da irailera arte sartuko, uda pasatu ondoren, eta orduan ikaragarrizko lan pila etorriko zaigu.

Udako ordutegiak, oro har, hilabete beroenetan aplikatu ohi dira, hilabete horietan lanak behera egiten duelako. Baina argi dago Zuzendaritzak ez duela horrela ulertzen, eta besteen irizpideak izaten ditu kontuan irtenbide koherenteena eta onuragarriena ez aplikatzeko Justiziako langileei.

Justiziako Zuzendaritza Nagusia, bistan da, ez da ordu-poltsaren aldekoa, eragozpen asko sortzen dizkiolako; beti nahiago izaten du ordu-poltsa ez den beste edozein aukera (oso arraroa bada ere). Horrelako neurriak hartzen dituenean, ez dio plantilla guztiaren onurari begiratzen, baizik eta bere interes partikularrei.

LABen, jakina, ez gatoz bat irizpide horrekin; ez zaigu bidezkoa iruditzen urtarrilean negoziatu eta eskuratu genituen eskubideak orain bat-batean kentzea. Gainera, halakorik planteatzea bera ere mingarria iruditzen zaigu, kontuan hartzen badugu alarma-egoeran funtsezko zerbitzu bat izan garela eta bulego judizialetan kasuan kasuko arauetan adierazitakoak baino langile gehiago egon garela lanean (aurrez aurreko lanean zein telelanean). Onartezina da!

Ebazpenari dagokionez, ordu aldaketaz gainera, beste hiru kontu ere azpimarratu nahi genituzke:

  • Uztailaren 7a festa-eguna izanen da Iruñerrian lan egiten duten langileentzat. Gainerakoek herriko patroiaren egunean hartuko dute festa-egun hori (ez nahasi herriko festa-egunarekin). Patroiaren eguna jaieguna bada, langileak beste egun bat aukeratzen ahalko du.
  • Telelana mantendu eta sustatzen da bulego judizial bakoitzeko arduradunaren baimena izanez gero. Kolektibo hauen kasuan, gainera, telelana lehenesten da: batetik, 14 urtetik beherako adingabeak beren kargura dituzten langileak; eta bestetik, menpekotasunen edo desgaitasunen bat duten ahaideak beren kargura dituzten langileak, betiere zaindu beharrekoak 14 urtetik gorakoak badira, bigarren mailara arteko odol edo ezkontza bidezko ahaideak badira, etxe berean bizi badira eta adinekoen zentroen itxiera dela-eta gertatu bada haiek zaindu beharra. Telelanari dagokionez, Estatuko eta Nafarroako gobernuek onartu beharreko araudiaren zain daude.
  • Oporrak eta afera pertsonaletarako lanaldi osoak hartzeari dagokionez, erabaki dute ezen, eguna eskatzeko, lan ordutegiaren kudeaketa sisteman erregistratzeaz gainera, mezu elektroniko bat bidali behar dela Justiziako Zuzendaritza Nagusira norberaren arduradun funtzionalaren adostasunarekin.

Azkenik, azpimarratu nahi genukeen azken kontua da (eta ez txalotzeko modukoa izan delako, inondik inora) nola argitaratu duten mintzagai dugun ebazpena, hots, Justiziako zuzendari nagusiaren 155 Ebazpena, egokitzen duena Nafarroako Justiziako langileen deseskalatze planaren 4. fasea apirilaren 18ko 16/2020 Errege Lege Dekretura. Erabateko zentzugabekeria da lan-ordutegiari eragiten dion eta astelehenean indarrean sartu behar zen ebazpen bat aurreko ostiralean azken orduan argitaratzea. Sindikatuok 16:09an jaso genuen ebazpenaren berri. Gainera, joan den asteazkenean egin genuen bileran ez zuten aipatu ere egin ebazpena hilaren 22an indarrean sartuko zela. Bertaratutako guztiok ulertu genuen, gainerako ebazpenekin gertatzen den bezala, hurrengo asteartean jarriko zela indarrean (hau da, ekainaren 23an, asteartean). Jende asko astelehenean bertan enteratu zen ebazpenaz, lantokira joan zenean, eta hori ezin daiteke onartu!

El nuevo calendario laboral y sus particularidades

Administrazioa 2020/06/23

descargas de archivos.orig PDF Nuevo calendario laboral verano 2020
descargas de archivos.orig
PDF Resolución 155 DG Justicia

Esta vez, LAB no ha consensuado el Calendario Laboral con el resto de los sindicatos porque entendimos que no había nada que negociar; ni por las formas ni por el contenido.

Desde la LAB entendimos desde un principio que no había nada que negociar. Y en todo caso, antes de formar una mesa de negociación, entendíamos que se debían dar dos pasos: primero, que escucháramos los argumentos que planteaban desde la Dirección para querer eliminarnos de golpe y porrazo 50 horas y 40 minutos; y segundo, que la Dirección escuchara los argumentos y críticas a su propuesta.

La propuesta de LAB era mantener desde el principio la bolsa de horas completa, y en todo caso, plantear un horario de verano para julio y agosto. Queríamos evitar que hubiera dos meses no consecutivos con horario verano. Lo propuesto por la Dirección, además, es especialmente sangrante si atendemos a que septiembre es tradicionalmente un mes en el que hay muchísimo trabajo. En este contexto, LAB incluso planteó a última hora un horario de verano que fuese desde el 23 de julio al 10 de agosto y el resto pasase a computar como bolsa de horas.

Como es bien sabido, la Dirección no ha accedido a nuestras sugerencias, y creemos que ha sido un desacierto; aunque el mes de agosto va a ser hábil desde el día 11, no será hasta septiembre, después del periodo estival, cuando vaya a entrar el trabajo de forma masiva.

Como norma general, los calendarios de verano se hacen pensando en los meses más calurosos, porque en dichos meses desciende el trabajo. Pero está claro que la Dirección no lo entiende así, y se deja guiar por criterios ajenos para no aplicar la solución más coherente y beneficiosa para el personal de Justicia.

La Dirección General de Justicia, además, no es partidaria de la bolsa de horas, porque le genera muchos inconvenientes; cualquier opción diferente a la bolsa de horas (por muy rara que ésta sea) obtiene mayor aceptación por su parte. Cuando implantan estas medidas no miran el bien común de la plantilla, sino el suyo particular.

Desde LAB, por supuesto, no compartimos que ése sea un argumento válido para quitarnos los derechos adquiridos y negociados previamente en enero. Además, no entendemos cómo han podido siquiera plantearlo después de haber sido un servicio esencial durante el estado de alarma y haber trabajado en las oficinas judiciales (entre el trabajo presencial y telemático) más personas que las indicadas en las resoluciones correspondientes; ¡no es de recibo!

En lo que respecta puramente a la resolución, además de la modificación horaria, cabe destacar tres aspectos más:

  • El día 7 de julio será festivo para el personal que trabaje en la Comarca de Pamplona, y el resto lo disfrutará en su festividad patronal (distinta al festivo local). En el caso de que ésta coincida con festivo, se podrá hacer uso de otro día, a elección de la persona interesada.
  • Fomenta y mantiene el teletrabajo con la autorización previa de la persona responsable de cada oficina judicial. Añade que deberá priorizarse para el personal que tenga a su cargo personas menores de 14 años, así como para quien que tenga a su cargo personas mayores de 14 años dependientes o con discapacidad hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y siempre que convivan en el domicilio familiar y se vean afectados por el cierre de centros de mayores. Sobre el teletrabajo, se está a la espera de la regulación tanto a nivel estatal como de Gobierno de Navarra.
  • La solicitud para el disfrute de vacaciones y asuntos particulares por jornadas completas regula que, aparte de registrarse en el gestor de presencia, debe enviarse un correo electrónico a la Dirección General de Justicia con la conformidad del responsable funcional.

Finalmente, lo último que nos gustaría remarcar, y no positivamente, es la forma en la que han publicado esta última resolución, la Resolución 155 del Director General de Justicia, por la que se adapta al Real Decreto Ley 16/2020, de 18 de abril, la fase 4 del plan de desescalada del personal de Justicia en Navarra. Es un completo despropósito que una resolución que afecta al horario laboral y que entraba en vigor un lunes, sea publicada el viernes anterior a última hora. Los sindicatos la recibimos a las 16:09 horas. Además, en la reunión que mantuvimos el pasado miércoles no comentaron nada de que la resolución entraría en vigor el día 22. Todas y todos los presentes entendimos que, tal y como pasa con el resto de resoluciones, iba a entrar en vigor el martes siguiente (es decir, el martes 23 de junio). Hubo mucha gente que se enteró el mismo lunes cuando acudió a su centro de trabajo, ¡y eso es inadmisible!