Egonkortzeko LEP berezia

LAB Administrazioa

LABek egunero jarriko ditu atal honetan NAOn argitaratzen diren deialdiak, izena emateko epea adierazita. Gogoratu NAOn deialdia bakarrik argitaratuko dela. Gainerako tramiteak kontsultatzeko, dagokion fitxa begiratu beharko da.

Interesatzen zaizun deialdia aukeratu ondoren, komeni zaizu navarra.es webgunean dagokion tramitera harpidetzea, prozesuko jakinarazpenak postaz jasotzeko.

OPE extraordianaria de estabilización

LAB Administrazioa

LAB va a colgar diariamente en esta sección las diferentes convocatorias que se publiquen en el BON con indicación del plazo límite de inscripción. Recuerda que en el BON solo se va a publicar la convocatoria. Para consultar el resto de trámites habrá que mirar la ficha correspondiente.

Una vez elegida la convocatoria que te interesa es conveniente suscribirse al trámite correspondiente en la página navarra.es para recibir por correo notificaciones del proceso.

 EGONKORTZE-PROZESUEN GAINEKO NAFARROAKO ARAUDIA

2/2022 FORU LEGE-DEKRETUA, 2022KO 101. NAO, maiatzaren 24koa

19/2022 FORU LEGEA, 2022ko 140. NAO, uztailaren 14koa

25/2022 FORU LEGEA, 2022ko 191. NAO, irailaren 26koa

EGONKORTZE-PROZESUAN SARTUTAKO LANPOSTUAK, 2022ko 105. NAO, maiatzaren 30ekoa

NÚCLEO  OSASUNBIDEA  DOCENTES

ALDAKETAK LANPOSTUEN ZERRENDAN, 2022ko 191. NAO, irailaren 26koa

NÚCLEO  OSASUNBIDEA  DOCENTES

 

Lanpostu publikoak eskuratzeko ikasketen baliokidetasunak
descargas de archivos.orig PDF Taulak tituluen eta ikasketen baliokidetasunak

A maila (unibertsitateko lizentziadunak, ingeniariak edo arkitektoak): maila honetako funtzionarioek zuzendaritza-lanak edo jarduera profesionalak egiten dituzte.

B maila (unibertsitateko diplomadunak, ingeniari teknikoak, arkitekto teknikoak edo hirugarren mailako LH dutenak). Maila honetako funtzionarioek A mailako funtzionarioei laguntzeko eta sostengua emateko jarduerak egiten dituzte, eta, horrez gainera, beren titulazioari dagozkion jarduera profesionalak.

C maila (batxilergo-titulua, bigarren mailako Lanbide Heziketa edo antzeko titulua): maila honetako funtzionarioek erabakiak betearazteko lanak egiten dituzte.

D maila (eskola-ziurtagiria edo baliokidea) (eskola-graduatuaren titulua, lehen mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea): maila honetako funtzionarioek laguntza-lanak eta antzekoak egiten dituzte.


NORMATIVA DE ESTABILIZACIÓN EN NAVARRA

Decreto-Ley Foral 2/2022 BON 101, de 24 de mayo de 2022

LEY FORAL 19/2022 BON 140, 14 de julio de 2022

LEY FORAL 25/2022 BON 191, de 26 de septiembre de 2022

PLAZAS QUE SE VAN A ESTABILIZAR BON 105, de 30 de mayo de 2022

NÚCLEO  OSASUNBIDEA  DOCENTES

CAMBIOS EN LAS PLAZAS BON 191, de 26 de septiembre de 2022

NÚCLEO  OSASUNBIDEA  DOCENTES

 

Equivalencias de estudios para acceder a puestos públicos
descargas de archivos.orig PDF Tablas equivalencias de títulos y estudios

Nivel A (Licenciado universitario, Ingeniero o Arquitecto): Los funcionarios-as pertenecientes a este nivel desempeñarán actividades directivas o profesionales.

Nivel B (Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o F. P. de tercer grado): Los funcionarios-as de este nivel desarrollarán actividades de colaboración y apoyo a las funciones del nivel A y las profesionales propias de su titulación.

Nivel C (Título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o equivalente): Los funcionarios-as de este nivel desempeñarán tareas de ejecución.

Nivel D (Certificado de Escolaridad o equivalente) (Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente): Los funcionarios-as de este nivel desarrollarán tareas auxiliares o análogas.

 

gorria button Nafarroako toki entitateetako idazkari eta kontu-hartzailea . 

 gorria button  Secretaría e Intervención de las entidades locales de Navarra.  

 Epea-Plazo: Urtarrilak 14 enero


 

gorria button Gizain Fundazioa. Oposizio-lehiaketa.

gorria button Gizain Fundazioa. Concurso-oposición. 

   Epea-Plazo: Urtarrilak 11 enero


 

gorria button Arartekoa. Merezimendu-lehiaketa.

gorria button Defersor del Pueblo. Concurso de méritos. 

   Epea-Plazo: Urtarrilak 11 enero


 

gorria button NUP. Oposizio-lehiaketa.

gorria button NUP. Concurso-oposición. 

   Epea-Plazo: Urtarrilak enero


 

gorria button Osasunbidea. Oposizio- Lehiaketa:

gorria button Osasunbidea. Concurso oposición:

Epea-Plazo: Urtarrilak enero.