twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

OSA celador filtracion

Zeladoreen deialdiaren filtrazioa: premiazkoa da ereduak eta araudia berrikustea

Osasunbidea 2019/07/03

Ekainaren bukaeran, zeladoreen deialdia jendartean zabaldu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen. Filtrazio horrek garbi erakusten du ez dagoela hautapen prozesuen gaineko araudi zorrotz eta zehatzik, eta LABentzat adibide ezin garbiagoa da egungo eredua aldatu beharra dagoela aldarrikatzeko.

Zeladoreen deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen jendaurrean zabaldu ondoren, LABek gero eta garbiago dauka ezinbestekoa dela enplegu publikoaren deialdien gaineko araudia lehenbailehen berrikustea eta, finean, egungo eredua aldatzea, erabat zaharkitua dagoelako eta segurtasun handirik eskaintzen ez dielako oposiziogileei.

Azken kasu horrek agerian uzten du zalantzan jartzeko modukoa dela deialdien kudeaketa-prozesuan gertatzen diren egintza administratiboen trazabilitatea: ze irizpide erabiltzen dira informazio hori zenbait pertsonari jakinarazteko? Zein organok erabakitzen du hori? Zergatik ez zaie behar bezalako informazioa ematen hautapen prozesuan parte hartzen duten pertsonei prozesu horien araudiari eta konfidentzialtasun-baldintzei buruz?

Gertatu dena ikusita, garbi dago enplegu publikoko hautapen prozesuek ez daukatela behar bezalako araudi bat, ez edukien konfidentzialtasuna bermatzeko, ez eta jarduketa bakoitzaren arduradunen eta erabiltzen diren irizpideen gardentasuna bermatzeko ere.

Gaur egungo koiuntura sozialean, herritarrak gero eta gehiago eskatzen ari dira administrazio publikoek behar diren baliabideak jar ditzatela beren jardunaren gardentasuna eta berdintasuna bermatzeko, are gehiago langileak hautatzeko prozesuetan. Osakidetzan gertatutakoa eta oraingo kasu hau bi adibide ezin adierazgarriagoak dira.

 

 

Filtración en la convocatoria de OPE de personal Celador: urge revisar los modelos y la normativa

Osasunbidea 2019/07/03

La filtración ocurrida a finales de junio en la convocatoria de OPE para personal celador supone una muestra más de la falta de regulación y rigor en los procesos selectivos. Para LAB este nuevo caso agudiza más si cabe la necesidad de modificar el actual modelo.

Con lo ocurrido estos días tras la filtración de la convocatoria de OPE de personal celador antes de su publicación en el BON, al sindicato LAB le queda claro que cada vez resulta más urgente revisar la normativa que regula las convocatorias de empleo público, y en definitiva, modificar el modelo actual, totalmente obsoleto y poco garantista para las personas opositoras.

Este último caso, a pesar de que parece resuelto, nos genera ya dudas sobre la trazabilidad de los actos administrativos en la gestión de las convocatorias: ¿Cuáles son los criterios para que esa información se facilite a ciertas personas? ¿Cuál es el órgano que lo decide? ¿Por qué no se informa a las personas que participan en procesos selectivos de la normativa y condiciones de confidencialidad que los rigen?

Con lo ocurrido queda claro que los procesos selectivos de empleo público carecen de una normativa que garantice por un lado la confidencialidad de sus contenidos y por otro la transparencia de las personas responsables de cada actuación y de los criterios que se emplean en las mismas.

Estamos en una coyuntura social en que la ciudadanía demanda que las administraciones públicas proporcionen mecanismos para garantizar la transparencia y la equidad en sus actuaciones y más aún en los procesos de selección de personal. Los casos cercanos de Osakidetza, junto con el que nos ocupa, son muestra clara de ello.

 
Share
OSA banco sangre

Odol Bankua: noiz arte noraezean?

Osasunbidea 2019/07/05

Nafarroako Odol Bankuko langile eta erabiltzaileek urteak daramatzate Nafarroako Klinika Unibertsitarioak eragindako egoera jasanezin bat sufritzen, eta Osasunbideko agintariek ez dute ezer egin nahi hori konpontzeko. LABek afera hori lehenbailehen konpon dezatela eskatzen die arazoaren arduradunei.

Banco de Sangre: ¿hasta cuándo la deriva?

Osasunbidea 2019/07/05

Las personas trabajadoras y usuarias del Banco de Sangre de Navarra vienen sufriendo desde hace años una situación insostenible originada por la CUN y que los gestores de Osasunbidea no han querido atajar. Desde LAB exigimos a las personas responsables, que lo solucionen de forma inmediata.

 
Share

adi egon

Osasunbidea


Filtrazioak zeladore oposizioetan. Kontrol eza deialdietan

 LAB sindikatuak zeladoreen oposizio-lehiaketaren deialdirako ebazpena Aldizkari Ofizialan argitaratu baino lehen ezkutuan eman dela jakin du.

Honek izangai posible eta beste kanpotar eragileei (akademiak, prestakuntza-erakundeak...) eskatu behar duten gaitegia gainontzekoek baino lehen edukitzeko aukera ematen die.

Honek guztiak prestakuntza doitzeko eta ikasteko abantaila emango die, eskaintza publikoko deialdien berdintasun oinarriak apurtuz.

Osasunbideko arduradunei euren erantzukizunak zaindu eta lehiaketa-oposizio prozesuetan berdintasun, meritu eta gaitasun oinarriak bermatu ditzaten exijitzen diegu, baita hau bezalako administrazio prozedura guztietan gardentasuna ziurtatzeko ere.

Ezinbestekoa begitantzen zaigu momentu oro prozedura bakoitzaren arduradunak nortzuk diren jakitea, egiten diren administrazio-ekintzen trazabilitatea ziurtatzeko.


Filtración en las oposiciones a celador. Descontrol en las convocatorias

El sindicato LAB ha tenido conocimiento de que la resolución de la convocatoria de concurso-oposición de celadores ha sido filtrada antes de su publicación en el Boletín Oficial.

Ello permite que parte de los posibles candidatos/as y otros agentes externos (academias, organizaciones formativas…) tengan conocimiento de los temarios que se van a exigir con mayor antelación que el resto.

Esto les proporciona una ventaja a la hora de preparar y estudiar, rompiendo el principio de igualdad que debe regir toda convocatoria de empleo público.

Exigimos a los responsables de Osasunbidea que depuren responsabilidades y velen por los principios de igualdad, mérito y capacidad de los procesos de concurso-oposición, y aseguren la transparencia en todos los procedimientos administrativos como este caso que nos ocupa.

Consideramos imprescindible conocer en todo momento a los/as responsables de cada procedimiento para asegurar la trazabilidad de los actos administrativos que se realizan.

Share
fot

Soldatarik gabeko baimenak edo enplegua sustatzekoak: eskubide urratua Nafarroako Ospitalgunean

Osasunbidea 2019/06/26

Azken asteotan ugariak izan dira soldatarik gabeko edo enplegua sustatzeko baimenak ukatu zaizkien lankideen kexuak. Kasu horietan, langileari ordainsaria murrizten zaio librantza izan nahi duen aldiaren arabera, eta horrek kostu bat ekartzen dio beti.


Gure ustez, Erizaintza Zuzendaritzaren arduragabekeriak eta Langileriaren Zuzendaritzaren jarrera itxiak urratu egiten dute langileen edo horietako batzuen eskubidea. Lehenengoak arduragabekeriaz jokatzen duela diogu, ez dituelako aurreikusi eta egokitu baimenen eskaera kopurua eta eskura dituen baliabideak; horrez gain, ez du gaitasunik erakutsi baimen horiek berez sortzen duten lanpostu hutsen estaldura eta baimenak gozatzeko eskubidea planifikatzeko. Bigarrenak jarrera itxia agertzen duela diogu, gastua kontrolatzea baino ez baitu bilatzen, horretarako lan eskubideak murriztu behar baditu ere. Plangintza hori Erizaintza Zuzendaritzarekin batera egin beharko zukeen, eta harekin koordinatu.


Beste behin ere, kudeaketa inprobisatu eta murriztaile baten aurrean aurkitzen gara, eta langileen eskubideak dira kaltetuak. Era berean, antolaketaren gabeziak "zerbitzu-beharrekin" nahastu dira, eta murrizketa garbi-garbiak direnak "ordezkapena behar izatearekin”.

Permisos sin sueldo o de fomento del empleo: el derecho conculcado en el CHN


Osasunbidea 2019/06/26

En estas ultimas semanas son numerosas las quejas de compañeras y compañeros a quienes se les han denegado diversos permisos sin sueldo o de fomento del empleo. En estos casos la persona ve reducidas sus retribuciones en función del periodo que quiere tener de libranza, lo que supone siempre un coste a su cargo.


A nuestro entender son la negligencia de la Dirección de Enfermería y la cerrazón de la Dirección de Personal las que han llevado a negar ese derecho a la plantilla, o a parte de ella. La negligencia de la primera reside en no saber predecir y ajustar la demanda de esos permisos a los recursos de los que dispone, y en ser incapaz de diseñar una planificación que permita disfrutar de los mismos con la cobertura de las vacantes que genera. La cerrazón de la segunda se deriva de un excesivo celo por controlar el gasto a base de recortar derechos laborales, en vez de exigir y coordinar esa planificación con la Dirección de Enfermería.


Estamos ante otro caso más en que la gestión improvisada y restrictiva nos lleva al recorte de derechos de las trabajadoras y trabajadores. Asimismo, las carencias organizativas se confunden con “necesidades de servicio”, y el recorte puro y duro con el “necesita sustitución”.

 
Share
ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez. Beraz, enplegatu publikoek euren oinarrizko soldataren %0,25 gehiago jasotzeko eskubidea dute. Neurri hori dagoeneko onartuta du Nafarroako Gobernuak, eta Ministroen Kontseiluak oniritzia ematea besterik ez da behar une honetan. Ekainaren 28a baino lehen onartzen bada, langileok uztaileko nominan jasoko dugu; hala ez bada, onartzen denean jasoko dugu, baina uztailaren 1etik hasita izanen du atzeraeragina.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido. Así pues, las empleadas y empleados públicos tienen derecho a percibir un 0,25% adicional de su sueldo base. Esta medida está ya aprobada por el Gobierno navarro, y solo falta que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno. Si eso sucede antes del 28 de junio, las empleadas y empleados lo percibiremos en la nómina de julio. Si no es así, lo percibiremos cuando se apruebe, pero con carácter retroactivo al 1 de julio.

 
Share

Hauteskunde sindikalak Osasunbidean: LABek Osasunbideko langileen eskubideak bermatzen ditu

Osasunbidea 2019/06/04

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

2019. urteko maiatzaren 22an, beste behin ere, LAB sindikatua izan da Osasunbideko plantillan bozka gehien jaso duen sindikatua; hala, geuk dugu ordezkari gehien Langileen Batzordean eta Mahai Sektorialean ordezkaritzarik handiena.

Elecciones sindicales en Osasunbidea: LAB principal garante de los derechos de la plantilla de Osasunbidea

Osasunbidea 2019/06/04

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El 22 de mayo de 2019 LAB ha vuelto a ser el sindicato más votado por la plantilla de Osasunbidea, somos el que más delegadas/os ha obtenido en su Comisión de Personal y el que mayor representación ostenta en la Mesa Sectorial de Salud.

Share

LABek Osasun arloko Mahai Sektoriala deitzeko exijitzen du

Osasunbidea 2019/05/27

Negoziazio orok prozesu garden eta kontrolatua jarraitu behar du, eta Administrazio Publikoan Mahai Sektoriala da hori bermatzen duena. Gai ekonomikoak, gainera, Mahai Orokorrean eztabaidatu behar dira.

LAB exige la convocatoria de Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2019/05/27

Toda negociación debe seguir un proceso transparente y controlado, y en la Administración pública eso pasa por convocar la Mesa Sectorial. Los temas económicos, además, deben ser tratados en Mesa General.

 
Share
ADM LF1

Nafarroako Gobernuko langile guztientzako lanbide/karrera garapena arautzen duen LABen lege proposamena

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF FL proposamena  Foru Legea, Nafarroako Gobernuko eta bere erakunde autonomoetako langileen Lanbide Karreraren/ Garapenaren sistema ezarri, eta finantzabiderako kreditu gehikuntza onesten duena.

Propuesta de LAB para una ley de carrera/desarrollo profesional dirigido a todos los empleados y  empleadas del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF Propuesta LF Ley Foral, por la que se establece el sistema de Carrera/Desarrollo Profesional del personal dependiente del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos y se aprueba un suplemento de crédito para su financiación.

 
Share
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.

LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.