LABek Hezkuntza Departamentuari eskatu dio sindikatuekin eztabaida dezala Lanbide Heziketa antolatu eta integratzeko Lege Organikoaren onarpenaren lan-ondorioak

Irakaskuntza 2022/03/23

Lanbide Heziketari buruzko Lege berria Senatuan onartu ostean, aste honetan gauzatuko dena eta 591 kidego zaharreko irakasleei eragingo diena (Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoei), Nafarroa Garaiko LAB sindikatuan uste dugu lehenik eta behin ezagutu behar dugula zein den Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen kidegoaren egungo egoera eta bilakaera, ondoren Nafarroako Foru Erkidegoan har daitezkeen irtenbideetan eragiteko.

Bigarren Hezkuntzako irakasleek unibertsitateko titulazio akademikoa izan behar dute -Diplomatura, Lizenziatura edo Gradua-, 4. mailarekin edo goragoko Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalarekin (LKKN) bat datorrena. Orain arte, LKKNko 3. maila zuten pertsonek oposizioetara edota zerrendetara aurkezteko aukera zuten 777/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren bidez. Bertan zehazten da espezialitate bakoitzeko lau deialdi ezartzen zirela irakasle teknikoak dagokien oposiziora aurkeztu ahal izateko. Horri guztiari gehitu behar zaio espezialitate horietako hamar salbuetsita zeudela Errege Dekretuak eskatzen dituen lau deialdi horietatik; izan ere, LKKNko 4. maila duten pertsona batzuek ez baitute irakaskuntza-mota hori emateko ezagutza eta trebetasun praktikorik.

Nafarroako Foru Komunitatean ez ziren ezarri aipatutako lau deialdiak espezialitate gehienetan, eta ez dakigu Lanbide Heziketako Lege berriak zenbat bitarteko irakasleri eragiten dion. Horregatik, Hezkuntza Departamentuak jakinarazi beharko digu sindikatu guztiei zenbatekoa den irakasle kaltetu kopurua.

Estatuko lege berriarekin, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen kidegotik hemeretzi espezialitate desagertuko dira Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegoan txertatuz. Bestalde, 777/1998 Errege Dekretuan gertatzen zen bezala, irakasle teknikoen hamar familia zeudela lau deialdiak gainditu ahal zituztenak oposizioa egiteko, oraingoan Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegora pasatuko dira.

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako funtzionarioen eta irakasle kontratatuen eskuduntza izanik, bere eskumenetatik, arreta handiz aztertu beharko du bosgarren xedapen gehigarriaren hirugarren puntua, Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoari buruzkoa. Bestalde, ezinbestekoa ikusten dugu sektore profesional honek eskuratutako eskubideak ez murriztea.

LAB exige al Departamento de Educación que debata con los sindicatos las repercusiones laborales de la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP

Irakaskuntza 2022/03/23

Tras la aprobación en el Senado de la nueva Ley de FP, que se llevará a cabo esta semana y que a nivel laboral afectará al profesorado perteneciente al antiguo Cuerpo 591, Profesorado Técnico de FP, desde el sindicato LAB Nafarroa Garaia entendemos que, en primer lugar, debemos conocer cuál es la situación actual y la evolución del Cuerpo del Profesorado Técnico de FP para, posteriormente, incidir en las posibles soluciones que se pueden adoptar en la Comunidad Foral de Navarra.

El profesorado de Educación Secundaria debe contar con titulación académica universitaria -Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario- correspondientes a un Nivel 4 o superior del CNCP (Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales). Hasta hoy, las personas que tenían un nivel 3 del CNCP podían presentarse a oposiciones o listas de profesorado interino por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 777/1998. En él se especifica que se establecían hasta cuatro convocatorias por especialidad, para que el profesorado técnico pudiera presentarse a la correspondiente oposición. A esto hay que añadir que diez de estas especialidades estaban exentas de las cuatro convocatorias que se solicitan en el Real Decreto, puesto que hay personas con nivel 4 del CNCP que carecen de conocimientos y habilidades prácticas para poder impartir este tipo de docencia.

En la Comunidad Foral de Navarra no se establecieron las cuatro convocatorias en la mayoría de especialidades y no sabemos el número exacto de profesorado interino al que le repercute la nueva Ley para la FP. Es por ello que el Departamento de Educación debe comunicar a todos los sindicatos el número real de profesorado afectado.

Con la nueva ley estatal son diecinueve especialidades docentes del cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional las que se integran en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Por otro lado, al igual que en el Real Decreto 777/1998 había diez familias de profesorado técnico que podían superar las cuatro convocatorias para poder opositar, en esta ocasión pasarían al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

El Departamento de Educación de Navarra, teniendo la capacidad en materia del funcionariado y del profesorado contratado navarro, debe, desde sus competencias, tratar con detenimiento el tercer punto de la disposición adicional quinta, del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP. Por otro lado vemos indispensable también no recortar derechos adquiridos por parte de este sector profesional.