Hay 1191 invitados y ningún miembro en línea

LABek Hizkuntza Politikarako Plan estrategikoaren balorazioa eta ekarpenak egin ditu

Administrazioa 2016/11/28

LAB sindikatuak Nafar Gobernuaren Hizkuntza Politikarako Plan estrategikoaren balorazio positiboa egiten badu ere, ahulgune garrantzitsuak atzeman ditu. Kritika eraikitzaile orokorra egiteaz gain, 34 ekarpen zehatz aurkeztu ditu eta “Vascuenceren Legea” Nafarroako hiritar guztien hizkuntza eskubideak bermatuko dituen beste lege berri batekin ordezkatzea eskatu du.

Sindikatuaren iritziz txalogarria da Nafarroan halako plan estrategikoa lehen aldiz zehaztu izana. LABek bertan agertzen diren helburu orokorrekin bat egiten du. Planean agertzen diren lerro estrategikoak eta ekintzak asko dira eta orokorrean euskararen normalizaziorako bidean lagungarriak izanen direla uste du.

Hala ere, hainbat ahulgune garrantzitsuak atzeman ditu. LABek kezkaz ikusten du lerro estrategiko eta ekintzetan orokorrean sumatzen diren zehaztasun falta, anbiguetate eta abstrakzioa. Ekintza askoren betetze maila eragile edo norbanakoen borondatearen esku gelditzeko arriskua sumatzen da, ekintza bakoitzaren jarraipena edota betetze maila adierazten duten aldagai falta dagoelako. Era berean, Plangintza 2016-2019 tarterako zehazten bada ere, praktikan bi urte eta erdi baino ez da egonen asmo handiko plan hau gauzatzeko hurrengo hauteskundetara arte.

LABen esanetan Plan estrategikoak ez ditu kontuan hantzen langileen hizkuntza eskubideak: euskara ezagutzeko eskubidea, lan jarduera zein lanbidea euskaraz burutzeko eskubidea eta lan harremanak euskaraz garatzeko eskubidea. Ondorioz, Planak ez du euskara lan eta komunikazio hizkuntza izatea helburu zerbitzu hizkuntza izatera mugatuz. Esate baterako, UPNren garaian ez bezala, lan sindikala gauzatzeko ezinbestekoak diren lan hitzarmenak ez dira euskaratzen ari, Itzulpen Atala lanez gainezka baitago. LABek salatu du planaren hasierako zirriborroan ez dela aurreikusten itzulpengintzan baliabideak handituko direnik eta arazo honek berehalako konponketa behar du.

Bide berean, giza eta diru baliabideak ez direla zehazten hutsune gisa ulertzen du sindikatuak. Hau guztia aurrera eramateko eta gauzatzeko inbertsio handia behar da, gaur egun aurrekontu proposamenean islatzen ez dena. Aldi berean, epeak eta ebaluatzeko sistema ez dira zehaztu.
Hezkuntzari dagokionez, LABen ustez, Nafarroako ikasle guztiak euskaldun eleanitzak izatea izan behar da helburua eta gaur egun helburu hori betetzen duen eredu bakarra D eredua da. Plan estrategiko honetan norabide horretan aurrera egiteko proposatzen diren pausuak ahulak dira. Bestetik, LABek proposatzen du Lanbide Heziketa eta Batxiler euskaraz eskaintzea Nafarroa osoan, deritzoten “zonalde ez euskaldunean” ikasle euskaldunek ikasketak euskaraz egiten jarraitu ahal izateko. Unibertsitatean ere gradu gehiago euskaraz egiteko aukera egon beharko litzateke.

Planaren helburu orokorretan aipatzen da herritar ororen hizkuntza eskubideak bermatuko direla, baina zerbitzu publikoei buruz zehazten diren ekintzen bitartez ezin izanen da egitasmo hori lortu. LABen iritziz, helburu hori erdiesteko funtsezkoa da marko juridikoan eragitea. Gaur egun indarrean dagoen “Vascuenceren Legea” bertan behera uztea eta Nafarroako herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatuko dituen lege berri bat onartzea ezinbestekoa da. Zoritxarrez halako egitasmorik ez da azaltzen ez Plan Estrategikoan ezta Gobernuaren agendan ere, azpimarratu du LABek.

LAB ha hecho su valoración y sus aportaciones al Plan Estratégico de Política Lingüística 

Administrazioa 2016/11/28

A pesar de que el sindicato LAB hace una valoración positiva del Plan Estratégico de Política Lingüística del Gobierno de Navarra, ha detectado lagunas importantes. Además de hacer una crítica constructiva, ha presentado 34 alegaciones concretas y ha pedido sustituir la “Ley del Vascuence” por una nueva ley que garantice los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Navarra.

En opinión del sindicato, es destacable que se haya realizado por primera vez en Navarra un plan estratégico de estas características. LAB muestra su acuerdo con los objetivos generales que se concretan en dicho Plan. Cree que en general las muchas líneas estratégicas y acciones que se especifican en el Plan ayudarán en la normalización del euskara.

Aún así, ha detectado importantes carencias. LAB ve con preocupación la falta de concrección, la ambigüedad y abstracción con la que se perciben en general las líneas estratégicas y las acciones. El nivel de consecución de muchas acciones queda a expensas de la voluntad de cada agente o individuo por falta de indicadores que faciliten el seguimiento y la evaluación. De la misma forma, aunque el Plan se enmarca en el periodo 2016-2019, en realidad no quedan más que dos años y medio para finalizar la legislatura, tiempo escaso para un plan tan ambicioso.

LAB declara que el Plan no tiene en cuenta los derechos lingüísticos de los trabajadores y trabajadoras: derecho a aprender euskara, trabajar en euskara y desarrollar sus relaciones laborales en euskara. Por lo tanto, no da al euskara la categoría de lengua instrumental para la comunicación y el trabajo, relegándolo a una dimensión de servicio. Por ejemplo, para la realización de la labor sindical son imprescindibles los convenios laborales, que en tiempos de UPN se traducían, pero en la actualidad no se hace porque el servicio de traducción está saturado de trabajo. LAB denuncia que en el borrador inicial del plan no se considera la posibilidad de aumentar los recursos de traducción, y este problema necesita de una inmediata solución.

En la misma línea, el sindicato ve una carencia importante al no concretarse los recursos humanos y económicos. Para que el Plan Estratégico se lleve a cabo hace falta una gran inversión que hoy en día no se refleja en la propuesta de presupuestos. Tampoco se especifican los plazos de consecución y el sistema de evaluación.

En lo referente a educación, LAB defiende como objetivo prioritario que todos los alumnos y alumnas navarras sean euskaldunes políglotas, hecho que en la actualidad sólo se garantiza en el modelo D. Las medidas propuestas en el Plan Estratégico en esta dirección son muy tímidas. Por otra parte, LAB propone extender la oferta de Bachiller y Formación Profesional en euskara a toda Navarra para que los y las estudiantes de la zona llamada “no vascófona” puedan continuar sus estudios en esta lengua. En la universidad también se debería ampliar la oferta de grados que se puedan realizar en euskara.

En los objetivos generales del Plan se menciona el garantizar los derechos lingüísticos de todos y todas las ciudadanas de Navarra, pero las medidas que se proponen en la parte de servicios públicos hacen imposible la consecución de dicho objetivo. En opinión de LAB es fundamental cambiar el marco jurídico para lograr ese objetivo. Es imprescindible derogar la actual “Ley del Vascuence” y aprobar una nueva ley que garantice los derechos lingüísticos de todos las y los ciudadanos navarros. LAB lamenta que tal propósito no se explicite en el Plan estratégico ni en la agenda del Gobierno.

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB