IRAK 23 FP euskaraz Altsasu

Nafarroako Gobernuak Lanbide Heziketako goi mailako ikasketak euskaraz egiteko aukera eragotzi nahi du Sakanan

Irakaskuntza 2021/11/23

Irakasle eta ordezkari sindikalok gaur salatu dugu Lanbide Heziketako euskarazko eskaintza murriztu egin dela, eta Nafarroa osoan soilik goi-mailako 6 ziklo eskaini direla euskaraz, horietatik 4 Iruñean

Irakasle eta sindikatuetako ordezkariok gaur Nafarroako Jauregiaren aurrean salatu dugu Foru Gobernua ezinezkoa egiten ari dela eremu euskalduneko ikastetxeetan Lanbide Heziketako goi-mailako ikasketak egitea, Sakanako bailaran kasu, irakasleen lekualdatze-lehiaketarako egindako plantilla organikoaren aurreikuspenean euskarazko plazen kopurua murriztu egin baita.

Sakana LHIn ikasle euskaldunen ehunekoa %75etik gorakoa denez, ikastetxeko zuzendaritzak duela urte batzuk ikusi zuen euskarazko lanpostu hutsak bete behar zirela, haien beharrak asetzeko. Horregatik eskatu zuten, eremu euskaldunean kokatutako Lanbide Heziketako beste bi ikastetxeetan egin zen bezala, lekualdatze-lehiaketaren bidez sartutako karrerako irakasle funtzionario berriek euskaraz jakitea, ikasle euskaldunei zein ez-euskaldunei arreta eman ahal izateko.

Hala ere, erkidego-mailako lekualdatze-lehiaketarako egungo plantilla organikoaren proposamenean, Antolaketa eta Fabrikazio Mekanikoko Proiektuei dagozkien bi plazak eta Instalazio Elektroteknikoei, Makinen Mekanizazio eta Mantentze-lanei eta Soldadurari dagozkien plazak euskaratik gaztelaniara igaro dira. Azpimarratzekoa da, halaber, Nafarroako presidenteak martxoan iragarri arren ez dagoela behin betiko ez behin-behineko erabakirik Sakanako LHIKren eskaintza Mendi Ertaineko eta Eskaladako zikloetatik kentzeari buruz, aipatutako zikloekin lotutako euskarazko Gorputz Hezkuntzako plaza gutxitzera atera dela, eta horrek zalantzan jartzen ditu adierazpen horiek.

Hori guztia, beste behin ere, planifikazio negargarri baten ondorio izan daiteke (izan ere, plantilla organikoaren proposamena, urte batetik bestera, euskarazko 5 plaza eskaintzetik gaztelaniazko 5 eskaintzera igaro da, aurten okupatutako euskarazko plazetako bat orain murrizteko proposatu delako astungarriarekin), edo eremu euskalduneko ikastetxe batean euskarazko plazak ez emateko beste arrazoi ezezagunen baten ondorio. Edozein kasutan, kaltetuak, beste behin ere, ikasle euskaldunak dira, batez ere Sakanakoak, goi mailako ikasketak euskaraz egiteko aukera galarazten baitzaie, bailarako Lanbide Heziketako ikastetxe batek ere ez baitu goi mailako heziketa ziklorik eskainiko hizkuntza horretan.

Baina eraso berri hau ez da eremu euskaldunera mugatzen. Nafarroako gainerako herrietan euskarazko zikloak ematen diren ikastetxeetan plantilla organikoaren beharra aurreikustea, oro har, irrigarria da. Adibidez, euskarazko Erdi Mailako Zikloren bat ematen den Iruñeko ikastetxeetan (Nekazaritza eta Basozaintzako Ikastetxea, Mariana Sanz Ikastetxea, San Juan-Donibane Ikastetxea eta Bideko Ama Birjina Ikastetxea), ez da euskarazko plantillaren beharrik jasotzen, eta horrek arrisku larrian jartzen du ziklo horien jarraitutasuna, Iruñetik desager baitaitezke edo kanpora joan baitaitezke, Nekazaritza eta Basozaintzako Ikastegiaren berri eman ziguten bezala.

Nafarroako Gobernua Foru Komunitatean Lanbide Heziketaren euskarazko eskaintza murriztera bultzatzen duten arrazoiak ezagutzeko, instantzia bat aurkeztu dugu Hezkuntza Departamentuan, plantila organikoen aurreikuspenak egiteko erabilitako irizpideak argitzeko eskatuz.

El Gobierno de Navarra pretende capar la posibilidad de cursar estudios superiores de FP en euskera en la Sakana

Irakaskuntza 2021/11/23

Profesorado y representantes sindicales denunciamos hoy que la oferta en euskera en la FP se ha restringido, ofertándose solo 6 ciclos superiores en euskera en toda Navarra, 4 de ellos en Pamplona

Profesorado y representantes de los sindicatos hemos denunciado hoy ante el Palacio de Navarra que el Gobierno foral va a imposibilitar cursar estudios superiores de FP en centros de la zona vascófona, como el valle de Sakana, al reducir el número de plazas en euskera en la previsión de plantilla orgánica realizada para el concurso de traslados de docentes.

En el CIP FP Sakana LH el porcentaje de alumnado euskaldun supera el 75%, por lo que desde la dirección del centro se detectó hace ya años la necesidad de cubrir vacantes en euskera. Es por ello que solicitaron, al igual que se había hecho anteriormente en los otros dos centros de FP situados en la zona vascófona, que el nuevo profesorado funcionario de carrera incorporado a través del concurso de traslados tuviese conocimiento de euskera, para poder atender tanto al alumnado euskaldun como al no euskaldun.

Sin embargo, en la propuesta actual de plantilla orgánica para el concurso de traslados a nivel autonómico, las dos plazas correspondientes a Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica y las plazas correspondientes a Instalaciones Electrotécnicas, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Soldadura han pasado del euskera al castellano. También es importante destacar que, a pesar del anuncio en marzo de la Presidenta de Navarra de que no hay ninguna decisión ni definitiva ni provisional sobre la eliminación de la oferta del CIP FP Sakana LH de los ciclos de Media Montaña y Escalada, la plaza de Educación Física en euskera relacionada con los ciclos citados sale a aminorar, lo que deja en entredicho dichas declaraciones.

Todo esto, una vez más, solo puede deberse o a una nefasta planificación (puesto que la propuesta de plantilla orgánica ha pasado, de un año para otro, de ofertar 5 vacantes en euskera a ofertar 5 en castellano, con el agravante de que una de las plazas en euskera ocupada este año es ahora propuesta a aminorar) o a algún otro motivo desconocido para no conceder plazas en euskera en un centro situado en la zona vascófona. En cualquiera de los casos, el perjudicado es, una vez más, el alumnado euskaldun de la zona de la Sakana en especial, que ve impedida su posibilidad de cursar sus estudios superiores en euskera, ya que ningún centro de FP del valle ofertará Ciclos Formativos de Grado Superior en esta lengua.

Pero este nuevo ataque no se limita a la zona vascófona. La previsión de necesidad de plantilla orgánica realizada en los centros donde ya se imparten ciclos en euskera en el resto de Navarra es, en general, irrisoria. Por ejemplo, en los centros de Pamplona donde se imparte algún Ciclo de Grado Medio en euskera (CI Agroforestal, CI Mariana Sanz, CI San Juan-Donibane y CIP Virgen del Camino), no se recoge ninguna necesidad de plantilla en euskera, lo que pone en serio peligro la continuidad de estos ciclos, que pueden llegar a desaparecer o trasladarse fuera de Pamplona, tal y como nos informaron sobre el CI Agroforestal.

Para tratar de conocer las razones que mueven al Gobierno de Navarra a recortar la oferta de la FP en euskera en la Comunidad Foral, hemos presentado además una instancia ante el Departamento de Educación solicitando que nos aclaren los criterios empleados en la elaboración de las previsiones de las plantillas orgánicas.

 

BOTON Osasunbidea